تبلیغات
تحقیقات علوم - پاسخ فعالیت های کتاب سوم (زیست)قسمت دوم

پاسخ فعالیت های کتاب سوم (زیست)قسمت دوم

نویسنده : سیده نرجس قوام پنجشنبه 15 فروردین 1392 07:43 ب.ظ  •   


بحث كنید صفحه 135

نتیجه كلیدی فعالیت های غیر تولید مثلی كه یك جاندار انجام می دهد، نگه داری و بقای فرد است اما فعالیت های تولید مثلی در جهت بقای فرد عمل نمی كنند ، بلكه در راه بقای نسل آن جاندار یا در حقیقت در جهت بقای گونه ای عمل می كنند كه جاندار عضوی از آن است .

- بقای نسل هر جاندار به عوامل دیگری مانند عوامل ارثی و محیطی نیز مربوط است . توانایی مقاومت در برابر بیماری ها ، شكار شدن ، عوامل محیطی مثل آب و هوا ، بلایای طبیعی مثل سیل و زلزله و آتشفشان از جمله مثال های مربوط به عوامل ارثی و محیطی هستند

- خیر ، اگر محیطی كه جاندار در آن زندگی می كند ، همیشه ثابت و بدون تغییر باقی می ماند ، هیچ مشكلی پیش نمی آمد ، ولی حقیقت این است كه عوامل محیطی مثل دما ، مواد غذایی ، فشار و نظایر آن ها به طور دائم در حال تغییراند. از آن جا كه میزان مقاومت و مقدار سازش پذیری هر فرد نسبت به تغییرات محیط زیستش محدود است ، اگر همه جانداران یك گونه كاملا مانند هم بوده و خصوصیات ساختمانی و حیاتی یكسان داشته باشند و شرایط محیطی آنها به گونه ای عوض شود كه برای آنها مضر باشد ، همه نسل آن جاندار از بین خواهند رفت . بنابراین ، بقای نسل هر جاندار ایجاب می كند كه میان افراد یك گونه تنوع كافی وجود داشته باشد تا در صورت تغییر شرایط محیطی و مرگ اجتناب ناپذیر برخی از افراد گونه ، عده ی دیگری كه باشرایط جدید سازگاری دارند ، باقی بمانند و نسل آن جاندار منقرض نشود

افزایش تعداد در تولید مثل غیر جنسی تامین می شود ولی در تولید مثل جنسی علاوه بر آن افزایش تنوع نیز حاصل می گردد.


آزمایش كنید صفحه 136

هیدر كه جاندار كوچكی از كیسه تنان است و نیز بسیاری از اسفنج ها به روش جوانه زدن تولید مثل می كنند. هیدر كه در آب های شیرین به سر می برد توانایی تولید مثل جنسی را دارد. این جانور هنگام تولید مثل غیر جنسی ، گروهی از سلول هایش تقسیم شده ، جوانه ای ایجاد می كنند جوانه رشد كرده و بازوهایی مثل هیدر اولی پیدا می كند هیدر جوان ممكن است از هیدر مادر جدا شده یا متصل به آن باقی بماند


جمع آوری اطلاعات صفحه 136

بعضی از گیاهان مانند شمعدانی و سیب زمینی به ندرت دانه تولید می كنند . گیاهان دیگری نیز هستند كه با كندی بسیار دانه به وجود می آورند و دانه هایی كه تولید می كنند ، ممكن است به خوبی جوانه نزند. معمولا چنین گیاهانی را از طریق تولید مثل غیر جنسی تكثیر می كنند . تولید مثل رویشی به صورت طبیعی و مصنوعی به روش های مختلفی ایجاد می شود . ساقه های زیر زمینی و ساقه های خزنده از روش های طبیعی و قلمه زدن ، پیوند زدن ، خوابانیدن و جدا كردن از روش های مصنوعی به شمار می آیند

-بر روی ساقه های زیر زمینی ، جوانه هایی وجود دارد كه از رشد آن ها ساقه های هوایی جدید تولید می شود. (اختر – زنبق – ریواس – مهر سلیمان – نی خیزران)

- ساقه های خزنده كه روی خاك گسترده می شوند ، از محل گره های خود ریشه تولید كرده و سپس ساقه برگ به وجود می آورند. (توت فرنگی – تمشك)

- قلمه زدن شامل تهیه قطعه ای از گیاه است كه وقتی در خاك قرار گیرد می تواند ریشه های نابجا تولید كرده و از رشد جوانه های آن اندام های مختلف گیاه پدید آید. (ساقه در شمعدانی – برگ در بگونیا)

-در پیوند زدن یك جوانه یا شاخه حامل جوانه را به گیاه مناسب دیگری متصل و مرتبط می كنند . از پیوند زدن برای تكثیر و نیز تهیه محصولات مناسب تر استفاده می شود

-خوابانیدن صورت دیگری از قلمه زدن است بااین تفاوت كه شاخه تاتشكیل ریشه نابجا به گیاه مادر متصل باقی می ماند. (خرزهره - ماگنولیا - رازقی)

- در جدا كردن ، انبوهی از گیاه را كه دارای ریشه و ساقه زیاد یا دارای ریشه و جوانه ای زیادی بوده و همگی از یك گیاه به وجود آمده اند ، از یك دیگر جدا نموده و به طور جداگانه آن ها را كشت می دهند. (كوكب - گل صد تومانی )


آزمایش كنید صفحه 137

كپك نان و كپك روی میوه هایی مثل مركبات در گره های مختلفی از قارچ ها قرار دارند . آنها از نظر شكل ظاهری ، نحوه زندگی و تولید مثل و نیز شكل هاگدان و هاگ های خود متفاوت اند. كپك های كپك نان درون هاگ دان كروی شكلی قرار دارند ولی هاگهای كپك مركبات مانند دانه های تسبیح در انتهای رشته های ویژه ی باریكی در كنار هم جای گرفته اند.


مشاهده كنید صفحه 139

- گل ها با توجه به اینكه به كدام از نهان دانه گان تعلق داشته باشند ، گرده افشانی آن ها چگونه انجام شودیا ویژگی های دیگری از این قبیل ، در شكل ظاهری ، تعداد اجزای بخش های مختلف گل ، داشتن یا نداشتن برخی از اجزا و نظایر آنها متفاوت اند. برخی از این تفاوت ها حتی در یك گونه گل هم دیده می شوند.

- ترتیب و آرایش قرار گرفتن تخمك درون تخم دان كه به آن جفت بندی می گویند ، در گل های مختلف ، متفاوت است .

-دیواره خارجی دانه های گرده دارای تزئینات و سوراخ های متعدد است. برجستگی ها وفرورفتگی های سطحی كه تزئینات دیواره خارجی را می سازند در شناسایی دانه های گرده و نیز جابه جایی آن ها مؤثراند. سوراخ های این دیواره برای رویش لوله ی گرده استفاده می شوند


بحث كنید صفحه 139

در گل های نر -ماده ، گامت های نر و ماده متعلق به یك گیاه هستند . بنابراین دانه هایی كه به وجود می آیند ، معمولا بسیار شبیه گیاه اولیه هستند در این حالت تكثیر گیاه ساده تر و سریع تر صورت می گیرد ، اما تنوع میان گیاهان جدید بسیار كم بوده و شباهت آنها به یكدیگر بسیار زیاد است . البته چون تولید مثل آن ها به روش جنسی صورت می گیرد ، امكان گوناگونی بین گیاهان جدید و نیز گیاهان جدید با گیاه اولیه بیشتر از تولید مثل غیر جنسی است

- وقتی گل های نرو ماده روی شاخه های مختلف یك گیاه باشند باز هم گامت های نرو ماده متعلق به یك گیاه هستند ، ولی چون گل ها از هم دوراند ، بنابراین امكان قرار گرفتن دانه های گرده گل دیگری از همان نوع و متعلق به گیاه دیگر بر روی كلاله ی مادگی آن وجود دارد. در این حالت امكان تنوع در این دانه ها و گیاهان حاصل بیشتر می شود .

هنگامی كه گل های نر و ماده بر روی گیاهان مختلفی از یك نوع (پایه های متفاوت ) قرار داشته باشند. امكان گرده افشانی با گرده های مختلف بیشتر شده و بر اثر لقاح بین نمونه های مختلف از یك گیاه ، گیاهان جدید تنوع بیشتری پیدا می كنند.


آزمایش كنید صفحه 141

هسته ی رویشی لوله ی گرده باعث ایجاد این لوله و خروج آن از سوراخ های سطحی پوسته ی بیرونی دانه ی گرده می شود. درون این لوله 2 گامت نر از تقسیم هسته زایشی دانه گرده به وجود می آیند. این عمل وقتی دانه گرده روی كلاله مادگی قرار می گیرد رخ می دهد. لوله گرده ، در كلاله نفوذ كرده وارد خامه شده و پس از عبور از آن به تخمك می رسد.


بحث كنید صفحه 143

تعداد گامت ها باید زیاد باشد تا امكان برخورد مؤثر و انجام لقاح افزایش یافته و تخم های زیادی تولید شودتا برخی از آن ها كه از شرایط نامساعد محیطی در امان می مانند ، بتوانند رشد كنند. از طرف دیگر گامت های نر و ماده باید همزمان تولید و رها شوند تا لقاح انجام شود. پوسته خارجی چنین گامت هایی به ویژه گامت های ماده كه بعدا مسئولیت حفاظت از جنین را نیز بر عهده دارد باید محكم باشد .

 زیرا امكان برخورد مؤثر گامت ها و انجام گامت ها كمتر است. امكان رشد تخم ها و تبدیل آن ها به جانداران بالغ به دلیل تاثیر عوامل محیطی مثل شكار شدن كمتر است. از طرف دیگر تولید تعداد زیادی گامت كه هركدام باید دارای اندوخته غذایی باشند و این در گامت های ماده اهمیت بیشتری دارد.

 تولید و تهیه ذخیره غذایی كافی برای هریك از گامت ها و به ویژه تخمك ها كه اندوخته آن ها باید برای رشد جنین كافی باشد موجب صرف انرژی زیاد شده و نیاز به مقدار زیادی ماده اولیه دارد

 امكان لقاح بیشتر شده و شرایط لازم برای تغذیه ، حفاظت و رفع سایر نیازهای طبیعی جنین در مراحل اولیه رشد بهتر فراهم می شود. ضمن اینكه در جانورانی كه تخم گذار نیستند ، نیازی به وجود اندوخته غذایی زیاد در گامت ماده نیست چون جنین از نظر تغذیه مستقل نبوده به مادر وابسته است البته در تخم گذارانی كه لقاح خارجی دارند نیز احتیاجی به تعداد زیادی گامت ماده وجود ندارد.

 زیرا عمر گامت ها و مدت زمانی كه امكان لقاح وجود دارد ، كوتاه است و از طرف دیگر تعداد گامت ماده به خاطر لزوم زیاد بودن اندوخته غذایی كمتر است. بنابر این وقتی تعداد گامت های نر زیاد باشد ، احتمال لقاح و ایجاد تخم افزایش می یابد.


فكر كنید صفحه

- زیرا در جانوران تخم گذار ، جنین از نظر تغذیه مستقل از مادر است . بنابر این باید نیازهای غذایی او باید در گامت ماده فراهم باشد تا در ضمن رشد از آن ها استفاده كند.

- حفاظت از جنین بهتر انجام شده دمای مناسب ، غذای كافی و رطوبت مناسب به راحتی تامین شده و تبادل گازهای تنفسی و مواد زاید ساده تر صورت می گیرد.


بحث كنید صفحه 147

- مزایای استفاده از كود های شیمیایی::

می توان به كمك آزمایش خاك فقط ماده مورد نیاز را به خاك افزود و مقدار سایر مواد خاك را تغییر نداد. از طرف دیگر می توان هرمقدار كود شیمیایی را به سهولت و سرعت تهیه و استفاده كرد.

- معایب استفاده از كود های شیمیایی:

آلودگی ناشی از كاربرد نامناسب و خارج از اندازه لازم كود های شیمیایی از طریق تغییر خصوصیات فیزیكی ، شیمیایی و بیولوژیكی خاك صورت می گیرد كه عمدتا شامل این موارد است:

تغییر غلظت املاح خاك ، تغییر میزان اسیدیته ی خاك و تغییر در مقدار عناصری كه باید به میزان كمی در خاك وجود داشته باشند ، آلودگی آب ، اختلال در زندگی گیاهان و جانوران (در اثر استفاده بیش از حد.)

- مزایای استفاده از كود های طبیعی:

بازگشت طبیعی موادی كه روزی در ایجاد پیكر گیاهان استفاده شده است ، زیاد بودن ظرفیت پذیرش خاك برای كود های طبیعی.

- تجزیه و تخریب بخشی از كود به وسیله فعالیت های میكروبی

– انجام واكنش بین مواد معدنی این كود ها با خاك به صورت مستقل از فعالیت های میكروبی.

- معایب استفاده از كود های طبیعی:

آلودگی خاك ناشی از آلودگی هایی كه در پیكر جانداران مولد كود وجود داشته (اعم از آلودگی های میكروبی و انگلی یا عناصری كه در بدن آن ها در اثر آلودگی های محیطی ذخیره شده و افزوده شدن آنها به خاك مضر است). آلودگی آب های سطحی و زیر زمینی ناشی از انتشار سطحی آب ها و شسته شدن از خاك و پخش شدن آن ها در محیط به ویژه در مناطق مرطوب، آلودگی هوا ناشی از پراكنده شدن ذرات كود طبیعی در هوا ، شیوع بیماری های مختلف به وسیله میكروب های موجود در كود طبیعی.

- به كار گیری همزمان كود های طبیعی و شیمیایی نتیجه بهتری نسبت به استفاده از كودهای شیمیایی دارد. كودهای طبیعی علاوه بر این كه خود دارای مقداری از عناصر غذایی مورد نیاز گیاهان هستند ، در بهسازی فعالیت های میكروبی خاك و جذب بیشتر عناصر غذایی موجود در كودهای شیمیایی به وسیله گیاهان مؤثراند.


.فعالیت خارج از كلاس صفحه 149

- در طبیعت ، موجودات زنده (تولید كننده ها، مصرف كننده ها و تجزیه كننده ها ) با محیط غیر زنده روابط متقابلی دارند. عوامل غیر زنده ( دما،آب،نور،گاز،مواد شیمیایی و ...) بر روی زندگی موجودات زنده مؤثراند.آلودگی ، یا سالم ماندن عوامل غیر زنده اهمیت فراوانی در حفظ محیط زیست دارد.

- تغییر در محیط های طبیعی (ایجاد مزارع و دریاچه های مصنوعی)ایجاد محیط های مصنوعی (شهرها) استفاده از آفت كش ها ، پرورش برخی از گیاهان و حیوانات خاص ، استفاده بی رویه از منابع طبیعی، افزایش جمعیت ، گسترش آلودگی های محیطی ، از جمله تاثیراتی هستند كه در اثر فعالیت های انسان در طبیعت ایجاد شده اند.


مشاهده كنید صفحه 150

اگر نمونه برداری از جاهای مختلفی كه میزان آلودگی آنها با یكدیگر متفاوت است انجام شده باشد ، مقدار ذرات درشت یا ذره بینی كه روی كاغذ ها قرار گرفته اند متفاوت بوده و می تواند شاخص ساده ای برای میزان آلودگی هوا باشد.

با این روش آلودگی های گازی هوا را نمی توان بررسی كرد ، ولی ذرات معلق (particulates) را می توان مشاهده نمود. ذرات معلق ، شامل ذارت زنده یا قابل زیست (vilable-capable of livinig) و ذرات غیر زنده یا غیر قابل زیست (noviable) می شود. از گروه اول باكتری ها ، جلبك ها ، قارچ ها و هاگ جانداران مختلف و گروه های گیاهان را می توان نام برد. گروه دوم شامل ذرات تركیب های آلی ، فلزات ، گرد و غبار ، دود سیگار و اتومبیل و نیز قطره های كوچك مایعات مختلف است.


فكركنید صفحه 151

بیشتر چیزهایی كه دور ریخته می شوند می توانند دوباره مورد استفاده قرار گیرند ، البته شاید نه به آن شكلی كه دور ریخته شده اند. در طی فرآیند بازیافت به روش های ویژه ای زباله ها را به چیزهای سودمند تبدیل می كنند. بین استفاده مجدد و بازیافت تفاوت كوچكی وجود دارد وقتی یك بطری شیر یا نوشابه شسته شده و دوباره پر می شود ، استفاده مجدد صورت گرفته است . ولی اگر این بطری ها ترك برداشته باشد ، آن ها را دوباره ذوب كرده و شیشه دیگری را می سازند. این عمل نوعی بازیافت است. به هرحال در هر دومورد اشیای سود مند دوباره به كار گرفته شده اند.

بازیافت در موارد مختلفی سودمند است

- استفاده از مواد خام جدید كاهش می یابد.

- چنانچه فلزات بازیافت شوند ، نیازی به استخراج فلزات جدید از زمین نیست . این به آن معنا است كه تا زمانی كه در آینده واقعا به این مواد معدنی احتیاج پیدا نكرده ایم ، آن ها می توانند در زمین و به این صورت حفظ شوند.

انرژی لازم برای استخراج منابع و معادن طبیعت بسیار زیاد است . از طرف دیگر مقدار فراوانی انرژی برای تولید منابع به كار گرفته شده است. به كمك بازیافت انرژی ها ذخیره می شوند. مثلا جمع آوری قطعات فلزی و ذوب آنها برای استفاده مجدد نسبت به تشكیل آن ها در طبیعت ، استخراج و تولید آن ها به انرژی كمتری نیاز دارند.

- بازیافت از بسیاری از آلودگی های محیطی جلوگیری می كند . برخی زباله ها ، بو ، گازهای قابل اشتعال و تركیب های شیمیایی سمی دارند كه می توانند وارد آب ، خاك و هوا شوند. روش های معمول مثل دفع زباله نمی تواند از بسیاری از خطرات جلوگیری كند . این نوع آلودگی ها ممكن است برای انسان و سایر جانوران و گیاهان مشكلات جدی ایجاد نمایند.

بازیافت موادی كه باید از كشورهای دیگر وارد شوند ، باعث صرفه جویی در هزینه می شوند.

منافع – اقتصادی بازیافت به خصوص در زمینه فلزاتی مثل آلومینیوم بسیار قابل توجه است.


فعالیت صفحه 152

فیلتر هایی كه دارای تركیبات آهك هستند ،گوگرد (گوگرد دی اكسید )موجوددر گاز های كارخانه ای اسیدی را جذب می كنند . به كمك این فیلتر ها ،دوده و ذرات جامد را نیز می توان جذب نمود . در این حالت آلودگی های اسیدی هوا كاهش می یابد

استفاده از وسایل نقلیه ی عمومی در شرایطی كه امكانات لازم برای این كار به خوبی و درستی فراهم شده باشد ،باعث استفاده ی كمتر از خود روهای شخصی می شود در این حالت مقدار گاز های آلاینده هوا كه برخی از آنها تركیبات اسیدی تولید می كنند كاهش می یابد .از طرف دیگر استفاده از مبدل های كاتالیزگر در لوله های اگزوز اتومبیل ها باعث كاهش نیتروژن اكسید می شود ،كه خود سهم بسزایی در كمتر شدن تركیبات اسیدی هوا دارد.

- استفاده از انرژی های جایگزین سوخت های فسیلی باعث كاهش گازهای سمی ناشی از احتراق این سوخت ها می گردد حتی سوخت های فسیلی مثل گاز طبیعی آلایندگی كمتری نسبت به زغال سنگ ، نفت و بنزین دارند. انرژی خورشیدی و انرژی باد توسط پیل های خورشیدی و توربین های بادی به كار گرفته شده و انرژی حاصل از آن ها در زمینه های مختلفی استفاده می شود.

فرآیند تولید انرژی هسته ای مانند انرژی حاصل از سوخت های فسیلی باعث ایجاد گازهایی كه میزان تركیبات اسیدی هوا را زیاد می كنند نمی شود. اما نیروگاه های هسته ای نیز آلودگی های محیطی فراوانی مثل تولید زباله های هسته ای و تغییرات گرمایی آب ها دارند . امروزه تلاش دانشمندان روی یافتن راهی برای استفاده از هیدروژن به جای مواد رادیواكتیو در نیروگاه های هسته ای متمركز شده است تا تولید انرژی بدون ایجاد مشكلات زیست محیطی انجام شود


بحث كنید صفحه 154

استفاده از چنین حشره كش هایی باعث نابودی برخی از مصرف كننده های زنجیره های غذایی می شود. در این حالت ، تعداد جاندارانی كه به این صورت منابع غذایی شان كم شده ، كاهش یافته اند و تعداد آنهایی كه دشمن طبیعی خود را از دست داده اند ، افزایش می یابد . این وضعیت زنجیره های غذایی را به هم ریخته ، توازن طبیعت را از بین می برد.

در مورد ددت پیدا شدن آن در كبد پنگوئن های قطب جنوب در دهه 60 میلادی بحث زیادی را برانگیخت. سرانجام مشخص شد این ماده كه هرگز در اقیانوس منجمد شمالی استفاده نشده شده بود ، از طریق زنجیره های غذایی به آن سر زمین راه یافته است. این سم در مزرعه ها برای از بین بردن حشرات آفت ، روی محصولات پاشیده می شد. مقداری از آن نیز به زمین های غیر زراعی رفته ، وارد رودخانه ها شده است. سپس با حل شدن در آب رودخانه ها وارد دریاها شده است. سر انجام مقداری از آن را ماهیها مصرف كرده اند كه غذای پنگوئن های قطب جنوب بوده اند. بدین ترتیب ددت به كبد پنگوئن ها راه پیدا كرده است.
آخرین ویرایش: - -

دوشنبه 3 تیر 1398 06:34 ق.ظ

Regards! Ample facts!

cialis rckenschmerzen cialis 5 effetti collaterali how to buy cialis online usa cialis 10mg prix pharmaci we like it cialis price cilas price cialis wal mart pharmacy get cheap cialis cialis y deporte cialis pills
شنبه 1 تیر 1398 11:50 ب.ظ

Cheers. I like it.
viagra cialis levitra the best choice cialis woman buy name brand cialis on line cialis preise schweiz can i take cialis and ecstasy overnight cialis tadalafil cialis manufacturer coupon cialis generico in farmacia we recommend cheapest cialis ou acheter du cialis pas cher
جمعه 31 خرداد 1398 03:00 ب.ظ

Superb data, Appreciate it!
buy cialis online legal cialis without a doctor's prescription cialis australia org where do you buy cialis cialis italia gratis cialis efficacit cialis name brand cheap precios cialis peru deutschland cialis online cialis generic availability
پنجشنبه 30 خرداد 1398 03:39 ق.ظ

Regards! I appreciate this.
cialis pills boards side effects of cialis generic cialis import cialis cialis from canada cialis 5 mg how to buy cialis online usa cialis prezzo in linea basso the best choice cialis woman viagra cialis levitra
دوشنبه 27 خرداد 1398 06:33 ق.ظ

Terrific stuff. Many thanks!
200 cialis coupon import cialis buy cialis sample pack cialis 5 mg effetti collateral cialis for daily use cialis 5 mg buy effetti del cialis cialis for sale south africa cialis 20 mg cost enter site 20 mg cialis cost
جمعه 24 خرداد 1398 08:25 ق.ظ

Nicely put, Thank you.
viagra vs cialis what is cialis cialis daily reviews cialis qualitat cialis for sale in europa cialis generico online weblink price cialis enter site natural cialis does cialis cause gout cialis 5mg prix
پنجشنبه 23 خرداد 1398 04:31 ق.ظ

You actually reported it perfectly.
comprar cialis navarr cialis tadalafil click now cialis from canada generic cialis levitra cialis pills boards cialis 5 mg effetti collateral cialis generico postepay cialis flussig acheter cialis kamagra cialis in sconto
یکشنبه 19 خرداد 1398 12:54 ق.ظ

Appreciate it, Lots of postings.

opinioni cialis generico enter site natural cialis generic cialis tadalafil achat cialis en itali cialis para que sirve cialis rezeptfrei sterreich canadian drugs generic cialis canadian discount cialis buying cialis on internet the best site cialis tablets
سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 09:37 ب.ظ
スーパーコピーブランド激安通販専門店.全てのコピー品激安通販!
سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 09:37 ب.ظ
弊社のロエベスーパーコピーバッグ販売,スーパーコピーブランドのロエベバッグコピー優良店!
چهارشنبه 21 فروردین 1398 03:04 ب.ظ

Many thanks. I like this.
online pharmacies order canadian prescriptions online canada vagra canadian pharmacies without an rx canadian medications online buy viagra 25mg online pharmacy canada medication cost drugstore online canada best canadian mail order pharmacies
جمعه 16 آذر 1397 12:45 ق.ظ

Nicely expressed truly. !
buy original cialis buying cialis on internet rezeptfrei cialis apotheke safe dosage for cialis buy cialis cheap 10 mg buy cialis cialis 5 mg brand cialis generic cialis savings card cialis herbs
پنجشنبه 15 آذر 1397 05:17 ق.ظ

You actually explained that really well.
cialis sans ordonnance safe dosage for cialis how does cialis work best generic drugs cialis canadian discount cialis cheap cialis acquistare cialis internet only here cialis pills click now cialis from canada precios cialis peru
سه شنبه 13 آذر 1397 11:53 ب.ظ

Regards! Helpful information.
tadalafil 20mg purchasing cialis on the internet acheter cialis meilleur pri buy cialis uk no prescription only best offers cialis use cialis 5 mg schweiz cialis online nederland the best choice cialis woman generic cialis pill online cialis cuantos mg hay
سه شنبه 13 آذر 1397 12:54 ب.ظ

You've made your position very clearly..
cialis 5 mg effetti collateral buy cialis cheap 10 mg cialis 5mg billiger preis cialis 20mg schweiz cialis daily reviews il cialis quanto costa generic cialis with dapoxetine free cialis cialis 20mg preis cf generic cialis at the pharmacy
دوشنبه 12 آذر 1397 12:22 ب.ظ

You actually mentioned this fantastically!
il cialis quanto costa bulk cialis prices for cialis 50mg are there generic cialis cialis et insomni tadalafil tablets venta cialis en espaa cialis price thailand buy cialis sample pack trusted tabled cialis softabs
یکشنبه 11 آذر 1397 11:57 ق.ظ

Regards, Quite a lot of material.

buy cialis online cialis price in bangalore non 5 mg cialis generici how do cialis pills work cialis for sale if a woman takes a mans cialis cialis online tadalafil 20 mg how does cialis work we recommend cialis best buy
یکشنبه 11 آذر 1397 12:57 ق.ظ

You have made your point.
cialis generico en mexico how to buy cialis online usa enter site 20 mg cialis cost cialis dose 30mg cialis kamagra levitra cialis 05 200 cialis coupon cialis uk cialis from canada cialis for bph
شنبه 10 آذر 1397 12:28 ق.ظ

Amazing info, Appreciate it.
cialis professional from usa when will generic cialis be available cialis patentablauf in deutschland online prescriptions cialis calis cialis 05 enter site 20 mg cialis cost tadalafil cialis mit grapefruitsaft look here cialis cheap canada
جمعه 9 آذر 1397 12:59 ب.ظ

Helpful content. Cheers.
does cialis cause gout buy name brand cialis on line miglior cialis generico generic cialis review uk click now cialis from canada viagra vs cialis canadian drugs generic cialis cialis dosage buy cialis online cheapest generic cialis pro
جمعه 9 آذر 1397 01:22 ق.ظ

Regards. I value it!
cialis australian price i recommend cialis generico cialis dosage look here cialis cheap canada generic cialis in vietnam cialis lowest price tadalafil 20 mg cialis authentique suisse pastillas cialis y alcoho buy cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 01:17 ب.ظ

Factor very well applied.!
cialis cipla best buy cialis 5 mg precios cialis peru prix cialis once a da cialis bula weblink price cialis sublingual cialis online cialis pas cher paris we like it cialis soft gel cialis generico online
چهارشنبه 7 آذر 1397 01:19 ق.ظ

Really all kinds of great info.
cialis official site cialis sale online get cheap cialis cialis online venta cialis en espaa chinese cialis 50 mg best generic drugs cialis cialis uk price cialis best opinioni cialis generico
پنجشنبه 19 مهر 1397 05:05 ق.ظ

Whoa quite a lot of terrific tips!
levitra levitra 10 mg prezzo levitra 20 mg bayer prezzo levitra 10 mg prezzo levitra prices generic levitra levitra 20 mg bayer prezzo levitra 10 mg kopen generic levitra levitra 10 mg kopen
یکشنبه 8 مهر 1397 01:15 ق.ظ

Amazing a lot of great advice.
chinese cialis 50 mg achat cialis en itali free cialis tadalafil 5mg we like it cialis soft gel cialis per paypa buy cialis online legal does cialis cause gout cialis lowest price free generic cialis
چهارشنبه 28 شهریور 1397 05:53 ب.ظ

Helpful material. Many thanks.
deutschland cialis online buy cheap cialis in uk achat cialis en itali buy cialis cheap 10 mg cialis pas cher paris online prescriptions cialis cialis prezzo di mercato does cialis cause gout wow cialis 20 40 mg cialis what if i take
سه شنبه 13 شهریور 1397 06:45 ب.ظ

Very good knowledge. Regards.
canadian discount pharmacies in ocala fl trust pharmacy canada reviews canadian rx world pharmacy canada online pharmacies reviews canadian medications list online pharmacies india drugs for sale on internet canada medication cost drugstore online canada vagra
دوشنبه 12 شهریور 1397 07:52 ب.ظ

Regards. Valuable information.
click now buy cialis brand cialis en mexico precio cialis without a doctor's prescription cialis 5 mg buy generic cialis with dapoxetine cialis coupons cialis coupons printable cialis ahumada best generic drugs cialis free cialis
دوشنبه 12 شهریور 1397 01:20 ق.ظ

You actually reported that well!
generic cialis rezeptfrei cialis apotheke we choice cialis pfizer india cialis pills price each buy brand cialis cheap buy cheap cialis in uk cialis para que sirve chinese cialis 50 mg when will generic cialis be available tadalafil generic
یکشنبه 11 شهریور 1397 12:23 ب.ظ

With thanks, Loads of advice.

buy cialis uk no prescription tadalafilo 40 mg cialis what if i take sialis india cialis 100mg cost only here cialis pills trusted tabled cialis softabs prescription doctor cialis generic cialis 20mg uk cialis kaufen bankberweisung
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

نمایش نظرات 1 تا 30