تبلیغات
تحقیقات علوم - نمونه سوال علوم دوم راهنمایی 212

نمونه سوال علوم دوم راهنمایی 212

نویسنده : سیده نرجس قوام پنجشنبه 15 فروردین 1392 08:07 ب.ظ  •   
42- گوگر د همیشه به رنگ ………… فیروزه به رنگ ……… و گرافیت به رنگ ………… است .(ص 83)

43- علاوه بر حرارت .و فشار ……………… نیز نقش مخمی در ذوب شدن سنگها دارد .(ص 85)

44- تفاوت اصلی سنگهای آذرین بیرونی و درونی در …………………… است . (ص 86)

45- مرغوبیت یك سنگ دگرگون شده بستگی به میزان……… و …… دارد كه زمانی در زیرزمین تحمل كرده است .(ص90)

46- از دگزگون شدن ماسه سنگ ،سنگ …………… و از دگرگون شدن گرانیت ، سنگ ……… به وجود می آید . (ص91)

47- سنگ مادر سنگی است كه در آن ……………… تشكیل می شود . ( ص 91)

48- زغال سنگ نوعی سنگ………… است كه از باقی ماندن ………… در بین لایه های رسوبی و در طول زمان تشكیل شده است . (ص94)

49- زغال كك در صنایع …………… برای جدا سازی نا خالصی های …………… استفاده می شود .(ص95)

50-بعضی از كانی ها به دلیل رنگ ………… سختی و از همه مهمتر كمیاب بودن به عنوان جواهر به كار می روند . (ص98)

 ب ) سئـــــــوالات صحیح و غلط: جملات صحیح و غلط را مشخص كنید :

51- سیتوپلاسم ورود و خروج مواد از سلول را كنترل می كند.( ) ص100

52- اندازه سلول های بدن بین 1/. تا 01/. میلیمتر تغییر می كند.( ) ص101

53- پوسته سلول توانایی انتخاب دارد و هر چه را كه لازم دارد از محیط می گیرد.( ) ص102

54- هر چه سلول كوچكتر باشد ورود و خروج مواد آسانتر صورت می گیرد.( ) ص102

55- مجموعه ای از بافتها كه یك كار بر عهده دارند را دستگاه می گویند.( ) ص104

56- به مجموعه سلول های مشابه كه كار یكسانی دارند بافت گویند.( ) ص104

57- پروتئین ها و نمك ها از مواد معدنی مورد نیاز بدن هستند.( ) ص105

58- به موادی كه فقط در بدن جانداران ساخته می شود مواد آلی گویند.( ) ص105

59- سلولز كربو هیدراتی است كه دیواره سلول های گیاهان را تشكیل می دهد.( ) ص106

60-از اتصال تعداد زیادی گلوكز ،نشاسته و قند معمولی تولید می شود.( ) ص106

61- نمك ها و پروتئین ها وظیفه ماده سازی و ترمیم را در بدن به عهده دارند.( ) ص106

62- از اجتماع آمینو اسید ها پروتئین به وجود می آید.( ) ص108

63- كربو هیدرات ها بیشتر از چربی ها برای بدن انرژی فراهم می كنند.( ) ص108

65- تنها كاری كه چربی در بدن انجام می دهد محافظت از بدن در برابر سرماست. ( ) ص108

66- اگر ویتامین D به بدن نرسد سلولهای استخوانی نمی توانند از كلسیم استفاده كنند. ( ) ص110

67- ویتامین K به وسیله پوست در برابر نور آفتاب ساخته می شود.( ) ص110

68- یك كالری مقدار گرمایی است كه می تواند یك كیلو گرم آب را یك درجه گرم كند.( ) ص 112

69- خوردن میوه وسبزی باعث بهتر كار كردن دستگاه گوارش می شود .( ) ص 114

70- كبد و لوز المعده جزء دستگاه گوارش نیستند. ( ) ص 119

71- تعداد دندانهای نیش 8 عدد است.( ) ص120

72- دوازدهه محل ورود ترشحات كبد و لوزالمعده است. ( ) ص121

73- كار دهان فقط تغییر شیمیایی در غذا است.( ) ص121

74- هر آنزیم فقط بر ماده معینی تاثیر می كند .( ) ص123

75- بعضی آنزیم ها از جنس پروتئین اند. ( )ص123

76- مقدار اضافی قند خون به صورت گلیكوژن در كبد ذخیره می شود. ( ) ص128

77- خون یك نوع بافت است كه سلولهای آن در مایع شناورند.( ) ص130

78- گلبول های سفید و قرمز هر دو در مغز استخوان ساخته می شوند .( ) ص130

79- عمر پلاكت ها بین 5 تا 9 روز است و هسته كوچكی دارند. ( ) ص131

80- خون وسیله انتقال مواد ورابط سلولهای بدن است.( ) ص132 و 133

81- اوره ماده ای است سمی كه در كبد ساخته می شود .( ) ص132

82- خون گروه B دارای آنتی ژن B است. ( ) ص134

83- خون گروه O آنتی كور ضد A وB دارد.( ) ص134

84- باریك بودن مویرگ در بالا بردن فشار خون تا ثیر دارد .( ) ص138

85- خون سیاهرگی معمولاً غلیظتر از خون سرخرگی است. ( ) ص139

86- دیواره نای استخوانی است تا از بسته شدن آن جلوگیری شود. ( ) ص 144

87- تركیب گلوكز وچربی با اكسیژن به منظور تبدیل به ملكولهای كوچكتر، را تنفس گویند. ( ) ص143

88- علت تبادل گاز ها در خون تفاوت در مقدار آنها ست. ( ) ص148

89- كلیه اندام تنظیم كننده تر كیب خون است .( ) ص151

90- كلیه مقدار آب و نمك خون را تنظیم می كند. ( ) ص150

 ج ) سئولات تشریحی :

91- واكنش گرماگیر را تعریف كنید. ص5

92- منظور از خواص فیزیكی ماده چیست ؟ ص2

93- واكنش تولید سولفید آهن را به صورت معادله  نوشتاری بنویسید. ص14

94-منظور از قانون پایستگی ماده چیست ؟ ص15

95- انرژی شیمیایی را تعریف كنید. ص15

96- منظور از اكسایش چیست ؟ یك مثال بزنید. ص17

97- واكنش تركیب یا سنتز را تعریف كنید. ص18

98- سرعت یك واكنش شیمیایی را چگونه تعیین می كنند؟ ص20

99- عوامل مؤثر بر سرعت واكنش های شیمیایی را بیان كنید . ص21

100- كاتالیزگر چیست؟ یك مورد كاربرد آن را بیان كنید. ص22

101- (الف) جسم منیر به چه جسمی می گویند؟ (ب) منظور از جسم كدر چیست؟ ص25و26

102- خصوصیات تصویر در آینه تخت را بیان كنید. ص31

103- قانون بازتاب نور را بیان كنید. ص30

104- (الف) به چه آینه ای محدب یا كوژ گفته می شود؟ (ب) خصوصیات تصویر در این نوع آینه چیست؟ ص32و34

105- منظور از شكست نور چیست؟ ص34

106- (الف) طیف نور چیست؟ (ب) كدام طیف نور بیشتر تغییر مسیر میدهد؟ ص36

107- منظور از فاصله كانونی عدسی چیست؟ ص38

108- خصوصیات تصویر در عدسی واگرا چیست؟ ص39

109- دوره را با ذكر نماد ان تعریف كنید. ص42

110- فركانس را با ذكر نماد آن تعریف كنید. ص42

111- (الف) سرعت انتشار موج چیست؟ (ب) طول موج یعنی چه؟ ص45

112- منظور از چشمه صوت چیست؟ ص47

113- انواع وسایل صوتی را نام ببرید. ص47

114- تفاوت موج های صوتی و الكترومغناطیسی چیست؟ (2مورد) ص49

115- موج های صوتی را بر حسب بسامد آن ها به چند دسته تقسیم می كنند؟ (نام ببرید) ص48

116- منظور از امواج فروصوت چیست؟ ص48

117- كاربرد امواج فراصوت در پزشكی چیست؟ ص48

118- (الف) منظور از اترژی درون یك ماده چیست؟ (ب) وبه چه چیزی بستگی دارد؟ ص53

119- تفاوت دما و گرما چیست؟ ص54

120- (الف) منظور از گرمای نهان انجماد چیست؟ (ب) چه رابطه ای با گرمای نهان ذوب دارد؟ ص55

121- گرمای نهان ذوب را تعریف كنید. ص55

122-تفاوت انتقال گرما به روش رسانایی با همرفت چیست؟ ص56و57

123- تفاوت انتقال گرما به روش رسانایی و تابش چیست؟ ص56و61

124- سه شرط لازم برای ایجاد جریان همرفتی چیست؟ ص60

125- در شوفاژ چند جریان همرفتی وجود دارد؟ نام ببرید. ص65

126- چرا لوله های سیاه پشت یخچال های خانگی همیشه داغ است؟ ص67

127- تفاوت موتور اتومبیل و جت در چیست؟ ص69

128- مراحل یك موتور چهار زمانه را نام ببرید و در مورد آن شرح دهید. ص68

129- چرا موشك به راحتی می توانذ از جو زمین خارج شود؟ ص70

132- چند مورد از روش های غیر مستقیم مطالعه زمین را نام ببرید. ص75و76

133- لایه های تشكیل دهنده زمین را به ترتیب از خارج به داخل نام ببرید. ص76

134- منظور از سنگ كره و نرم كره چیست/ ص76و77

135- مواد سازنده گوشته را نام ببرید. ص76

136- هسته بیشتر از چه عناصری ساخته شده است؟ ص76

137- كانی را تعریف كرده و دو مثال بزنید. ص78

138- كانی ثانویه را تعریف كرده و سه مثال بزنید. ص80و81

139- به چه جسمی متبلور گفته می شود؟ ص81

140- منظور از سختی و جلای یك كانی چیست؟ ص82و83

141- انواع سنگ های آذرین را نام برده و بگوییدتفاوت اصلی انها در چیست؟ ص84تا86

142- سنگ های آذرین بیرونی چگونه تشكیل می شود؟ یك نمونه نام ببرید. ص84تا86

143- (الف) منظور از رسوب چیست؟ (ب) ترتیب ته نشین شدن رسوبات را از ساحل به دریا نام ببرید. ص87

144- دو ویژگی برجسته سنگ های رسوبی را نام ببرید. ص89

145- سنگ های رسوبی چگونه تشكیل می شوند یك مثال بزنید. ص90و91

146- منظور از سنگ مخزن و ستگ مادر چیست؟ ص93

147- سنگ پوششی چیست؟ ص93

148- زغال سنگ چگونه تشكیل می شود؟ ص94

149- سه مورد از كاربرد كانی ها در صنایع را بنویسید. ص96 تا 98

150- قسمتهای سازنده سلولهای بدن را نام ببرید. ص100

151- عنا صر سازنده پروتئین ها را نام ببرید. ص102

152- مواد آلی به چند دسته تقسیم می شوند؟ نام ببرید. ص105

153- نقش ویتامین ها و نمك ها در بدن چیست؟ ص106

154- چه موادی در بدن نقش انرژی زایی (سو خت) دارند؟ ص106

155- سه نوع كربوهیدرات را نام ببرید. ص106

156- آمینو اسید چیست؟ ص108

157- ملكول های سازنده چربی ها را نام ببرید. ص108و109

158- دو مورد از نقش چربی ها را در بدن بنویسید. ص108

159- كدام ویتامین ها می توانند در خود بدن ساخته شوند؟ چگونه؟ ص110

160- عمل پتاسیم یا سدیم را در بدن بیان كنید. ص111

161- واحد انرژی چیست؟ آن را ( واحد ) تعریف كنید . ص112

162- پنج گروه مواد غذایی را نام ببرید. ص114

163- قسمتهای تشكیل دهنده دستگاه گوارش را به ترتیب نام ببرید. ص119

164- اجزای معده را نام ببرید. ص121

165- صفرا در كجا تولید می شود؟ نقش آن در بدن چیست؟ ص122

166- نقش آمیلاز بزاق و شیره معده در بدن چیست؟ ص124

 167- جذب غذا یعنی چه؟ ص127

168- نقش كبد در بدن چیست؟ ص128

169- چهار مورد از ویژگی های گلبول قرمز را نام ببرید. ص130

170- چهار مورد از ویژگی های گلبول سفید را نام ببرید. ص131

171- سه مورد از ویژگی پلاكت ها را نام ببرید. ص131

172- كار خون چیست؟2 مورد ص 132

173- چرا دیواره بطن ها قطور تر از دهلیزهاست؟ ص136

174- سیاهرگ وسرخرگ را تعریف كنید. ص138

175- نقش گردش خون كو چك را در بدن توضیح دهید. ص140

176- چرا به كبد، بر خلاف بقیه اندام ها دو رگ وارد شده است ؟ ص140

177- منظور از فشار خون چیست ؟ ص141

178- تنفس را تعریف كنید . ص143

179- قسمتهای تشكیل دهنده دستگاه تنفس را به ترتیب نام ببرید. ص144

180- هوای دم وبازدم چه تفاوتهایی با هم دارند؟ ص145

181- چرا افراد سیگاری اغلب سرفه می كنند؟ ص147

182- كدام ماهیچه ها هنگام تنفس به باز و بسته شدن ششها كمك میكنند؟ ص148

183- نفرون چیست؟ كار كلیه چیست؟ ص151

184- اندام های دفعی بدن را نام ببرید. جدول ص151

185- چرا با گذشت صدها سال از عمر زمین كوهها از بین نرفته اند و دریاها از مواد رسوبی پر نشده اند؟ ص87

186- انتقال گرما به روش همرفت در چه مواردی صورت می گیرد؟ ص59

187- چرا نوشتن معادلات شیمییایی به صورت نمادی آسانتر است؟ ص59

189- انتقال گرما به روش رسانایی را توضیح دهید. ص56

190- منظور از گوارش چیست؟ ص155

191- زاویه تابش چیست؟ ص30

192- فسیل در میان كدام سنگ ها بیشتر یافت می شود؟ ص 89

193- دو راه جلوگیری از اتلاف گرما در خانه چیست؟

194- از میان دو عدسی محدب چگونه بدون لمس كردن بفهمیم كدام محدب تر است؟

 196- محدوده بسامد صداهای قابل شنیدن برای انسان چیست؟

197- تفاوت ماسه سنگ وكنگلو مرا چیست ؟

198- دو سنگ رسوبی تبخیری نام ببرید. 

199 -از میان دو عدسی محدب و مقعر چگونه می فهمید كدام محدب تر است؟آخرین ویرایش: پنجشنبه 15 فروردین 1392 08:10 ب.ظ

دوشنبه 3 تیر 1398 02:38 ق.ظ

Appreciate it, Loads of write ups.

cialis herbs cialis mit grapefruitsaft where cheapest cialis il cialis quanto costa cialis 20mg preis cf we like it safe cheap cialis cialis italia gratis viagra vs cialis cialis coupon chinese cialis 50 mg
شنبه 1 تیر 1398 03:13 ق.ظ

Terrific write ups, With thanks.
cialis without a doctor's prescription cialis 100mg suppliers buy generic cialis look here cialis cheap canada the best choice cialis woman tadalafil 10 mg cialis farmacias guadalajara order cialis from india cialis tablets for sale viagra cialis levitra
جمعه 31 خرداد 1398 11:03 ق.ظ

You reported this really well!
trusted tabled cialis softabs cialis name brand cheap cialis per paypa achat cialis en suisse cialis generico lilly viagra cialis levitra enter site 20 mg cialis cost cialis bula buying cialis overnight cialis online
پنجشنبه 30 خرداد 1398 12:13 ق.ظ

Truly plenty of good data!
cialis 200 dollar savings card generic cialis tadalafil achat cialis en suisse cialis prices in england wow cialis tadalafil 100mg rezeptfrei cialis apotheke cialis farmacias guadalajara cialis per paypa cialis mit grapefruitsaft what is cialis
چهارشنبه 29 خرداد 1398 07:30 ق.ظ

You actually stated this exceptionally well!
cialis herbs click here to buy cialis cialis generico en mexico generic cialis pro canada discount drugs cialis online cialis cialis generico lilly side effects for cialis we like it cialis soft gel prices for cialis 50mg
دوشنبه 27 خرداد 1398 05:58 ب.ظ

You've made your point pretty well..
cialis mit grapefruitsaft side effects for cialis get cheap cialis tadalafil tablets cialis daily reviews cialis great britain look here cialis order on line buy cialis online cheapest when can i take another cialis cialis rezeptfrei sterreich
شنبه 25 خرداد 1398 11:16 ب.ظ

Very good write ups. Appreciate it!
no prescription cialis cheap achat cialis en europe tadalafil 10 mg safe dosage for cialis generic cialis at the pharmacy safe site to buy cialis online cialis tadalafil online only best offers cialis use cialis online buy original cialis
جمعه 24 خرداد 1398 04:43 ق.ظ

Regards, I appreciate it!
we recommend cialis info cialis 10mg prix pharmaci venta de cialis canada cipla cialis online cialis 5 mg funziona cialis canada acheter cialis kamagra cialis side effects dangers cipla cialis online 5 mg cialis coupon printable
پنجشنبه 23 خرداد 1398 01:02 ق.ظ

Kudos, I value it!
comprar cialis navarr cialis taglich buy cialis sample pack cialis 5mg cialis super acti cialis cost cialis 30 day sample tesco price cialis wow cialis tadalafil 100mg prices on cialis 10 mg
یکشنبه 19 خرداد 1398 11:26 ب.ظ

Nicely put, Thanks a lot!
cialis 5 mg schweiz canadian cialis order cialis from india tadalafil 20mg cialis 5 mg effetti collateral cialis diario compra tesco price cialis cialis 100mg suppliers india cialis 100mg cost price cialis wal mart pharmacy
دوشنبه 2 اردیبهشت 1398 09:20 ق.ظ
優良な生産環境、一流の設備が持っています。jp-kopi会社はブランド時計コピーN級品製品を主導して専売します ..
دوشنبه 2 اردیبهشت 1398 09:19 ق.ظ
ブランドスーパーコピー激安,ブランド偽物,ブランドスーパーコピー屋,ブランドコピー,スーパーコピー,ブランドレプリカ,スーパーコピー 財布,ルイヴィトンスーパーコピー,ブランドコピー品,
جمعه 16 آذر 1397 03:02 ب.ظ

Terrific write ups. Appreciate it!
cialis 5 mg buy only here cialis pills cialis great britain cialis pills in singapore when can i take another cialis india cialis 100mg cost cialis generico in farmacia cialis 20mg preis cf tarif cialis france cialis patent expiration
پنجشنبه 15 آذر 1397 07:57 ب.ظ

Very good postings. Thanks.
cialis generico en mexico cialis wir preise tadalafil cialis side effects dangers cialis professional yohimbe cialis generico postepay cialis 5mg tadalafilo cialis efficacit cialis alternative
چهارشنبه 14 آذر 1397 08:28 ق.ظ

Useful stuff. Regards!
we choice free trial of cialis cialis 5 mg effetti collateral cialis 5mg tadalafil 5mg 5 mg cialis coupon printable cialis generico en mexico if a woman takes a mans cialis cialis efficacit are there generic cialis wow cialis tadalafil 100mg
سه شنبه 13 آذر 1397 08:55 ب.ظ

Great tips. Kudos.
cialis rezeptfrei sterreich cialis prezzo al pubblico tadalafil 5mg cialis 5 mg wow look it cialis mexico cialis patentablauf in deutschland cialis 20 mg best price prezzo cialis a buon mercato cialis en mexico precio cialis en mexico precio
سه شنبه 13 آذر 1397 10:04 ق.ظ

Useful facts. Regards.
cialis 5mg cialis reviews buying cialis on internet cialis arginine interactio acheter cialis meilleur pri pastillas cialis y alcoho cialis name brand cheap enter site natural cialis buy cialis sample pack we use it 50 mg cialis dose
دوشنبه 12 آذر 1397 09:34 ق.ظ

You said it adequately..
cialis 5mg billiger cialis tablets for sale when will generic cialis be available acquistare cialis internet chinese cialis 50 mg cialis online deutschland buy cialis cheap 10 mg tadalafil 5mg buy brand cialis cheap legalidad de comprar cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 09:44 ب.ظ

You actually explained that superbly!
we like it cialis price cialis 20 mg wow cialis 20 cialis canada buy cialis online legal cialis venta a domicilio buying cialis in colombia low dose cialis blood pressure 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis 20mg preis cf
یکشنبه 11 آذر 1397 08:55 ق.ظ

Many thanks. Useful stuff.
costo in farmacia cialis no prescription cialis cheap safe site to buy cialis online when can i take another cialis cialis 10 doctissimo prezzo cialis a buon mercato buying brand cialis online compare prices cialis uk cialis prices prices for cialis 50mg
شنبه 10 آذر 1397 08:42 ق.ظ

Incredible loads of amazing knowledge.
we recommend cialis best buy cost of cialis per pill if a woman takes a mans cialis generic cialis are there generic cialis tadalafil tablets acquistare cialis internet prices for cialis 50mg estudios de cialis genricos buy cialis online cheapest
جمعه 9 آذر 1397 09:29 ق.ظ

Fantastic forum posts. Thanks.
where do you buy cialis dose size of cialis cialis herbs cialis kaufen bankberweisung discount cialis generic cialis 20mg uk calis cialis soft tabs for sale buy cialis online cheapest cialis 5 mg para diabeticos
پنجشنبه 8 آذر 1397 10:28 ب.ظ

You definitely made your point!
cialis online napol buying brand cialis online cialis 5mg prix sublingual cialis online tadalafil tablets where do you buy cialis try it no rx cialis cialis sans ordonnance get cheap cialis female cialis no prescription
پنجشنبه 8 آذر 1397 10:54 ق.ظ

Superb information. Appreciate it!
how does cialis work precios cialis peru buy original cialis try it no rx cialis discount cialis buying cialis in colombia cialis daily canadian cialis side effects for cialis cialis price thailand
چهارشنبه 7 آذر 1397 10:16 ب.ظ

Valuable material. Thank you!
cialis without a doctor's prescription cialis daily canadian discount cialis buy online cialis 5mg cialis cost cialis generico postepay cialis reviews cialis australian price cialis canada on line cialis sale online
دوشنبه 9 مهر 1397 03:21 ب.ظ

Many thanks, A lot of stuff!

if a woman takes a mans cialis cialis generico milano viagra vs cialis vs levitra cialis 20 mg cialis generico how do cialis pills work chinese cialis 50 mg cialis without a doctor's prescription cialis generico prezzo cialis a buon mercato
چهارشنبه 28 شهریور 1397 09:36 ق.ظ

Thanks a lot, Very good stuff!
cialis mit grapefruitsaft only best offers 100mg cialis cialis daily dosagem ideal cialis cialis online warnings for cialis generic cialis pro cialis savings card cialis from canada buying cialis on internet
دوشنبه 12 شهریور 1397 02:56 ب.ظ

Excellent knowledge. Thanks a lot.
cialis daily dose generic how to buy cialis online usa when will generic cialis be available wow look it cialis mexico only now cialis 20 mg tarif cialis france cialis for sale in europa look here cialis order on line buy name brand cialis on line generic low dose cialis
یکشنبه 11 شهریور 1397 10:07 ب.ظ

With thanks. Plenty of information!

tesco price cialis cialis professional from usa cialis tadalafil cialis tablets australia we like it cialis soft gel ou acheter du cialis pas cher buy generic cialis cialis venta a domicilio cialis 100 mg 30 tablet comprar cialis 10 espa241a
سه شنبه 23 مرداد 1397 09:24 ق.ظ

Great facts, Kudos!
buy viagra online at buy viagra online at cheap sildenafil tablets online viagra cheap how to get viagra buying viagra online without prescription where to buy viagra online where can i buy viagra without uk pharmacy online viagra buy cheapest viagra online
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

نمایش نظرات 1 تا 30