تبلیغات
تحقیقات علوم - نمونه سوال علوم دوم راهنمایی 212

نمونه سوال علوم دوم راهنمایی 212

نویسنده : سیده نرجس قوام پنجشنبه 15 فروردین 1392 08:07 ب.ظ  •   
42- گوگر د همیشه به رنگ ………… فیروزه به رنگ ……… و گرافیت به رنگ ………… است .(ص 83)

43- علاوه بر حرارت .و فشار ……………… نیز نقش مخمی در ذوب شدن سنگها دارد .(ص 85)

44- تفاوت اصلی سنگهای آذرین بیرونی و درونی در …………………… است . (ص 86)

45- مرغوبیت یك سنگ دگرگون شده بستگی به میزان……… و …… دارد كه زمانی در زیرزمین تحمل كرده است .(ص90)

46- از دگزگون شدن ماسه سنگ ،سنگ …………… و از دگرگون شدن گرانیت ، سنگ ……… به وجود می آید . (ص91)

47- سنگ مادر سنگی است كه در آن ……………… تشكیل می شود . ( ص 91)

48- زغال سنگ نوعی سنگ………… است كه از باقی ماندن ………… در بین لایه های رسوبی و در طول زمان تشكیل شده است . (ص94)

49- زغال كك در صنایع …………… برای جدا سازی نا خالصی های …………… استفاده می شود .(ص95)

50-بعضی از كانی ها به دلیل رنگ ………… سختی و از همه مهمتر كمیاب بودن به عنوان جواهر به كار می روند . (ص98)

 ب ) سئـــــــوالات صحیح و غلط: جملات صحیح و غلط را مشخص كنید :

51- سیتوپلاسم ورود و خروج مواد از سلول را كنترل می كند.( ) ص100

52- اندازه سلول های بدن بین 1/. تا 01/. میلیمتر تغییر می كند.( ) ص101

53- پوسته سلول توانایی انتخاب دارد و هر چه را كه لازم دارد از محیط می گیرد.( ) ص102

54- هر چه سلول كوچكتر باشد ورود و خروج مواد آسانتر صورت می گیرد.( ) ص102

55- مجموعه ای از بافتها كه یك كار بر عهده دارند را دستگاه می گویند.( ) ص104

56- به مجموعه سلول های مشابه كه كار یكسانی دارند بافت گویند.( ) ص104

57- پروتئین ها و نمك ها از مواد معدنی مورد نیاز بدن هستند.( ) ص105

58- به موادی كه فقط در بدن جانداران ساخته می شود مواد آلی گویند.( ) ص105

59- سلولز كربو هیدراتی است كه دیواره سلول های گیاهان را تشكیل می دهد.( ) ص106

60-از اتصال تعداد زیادی گلوكز ،نشاسته و قند معمولی تولید می شود.( ) ص106

61- نمك ها و پروتئین ها وظیفه ماده سازی و ترمیم را در بدن به عهده دارند.( ) ص106

62- از اجتماع آمینو اسید ها پروتئین به وجود می آید.( ) ص108

63- كربو هیدرات ها بیشتر از چربی ها برای بدن انرژی فراهم می كنند.( ) ص108

65- تنها كاری كه چربی در بدن انجام می دهد محافظت از بدن در برابر سرماست. ( ) ص108

66- اگر ویتامین D به بدن نرسد سلولهای استخوانی نمی توانند از كلسیم استفاده كنند. ( ) ص110

67- ویتامین K به وسیله پوست در برابر نور آفتاب ساخته می شود.( ) ص110

68- یك كالری مقدار گرمایی است كه می تواند یك كیلو گرم آب را یك درجه گرم كند.( ) ص 112

69- خوردن میوه وسبزی باعث بهتر كار كردن دستگاه گوارش می شود .( ) ص 114

70- كبد و لوز المعده جزء دستگاه گوارش نیستند. ( ) ص 119

71- تعداد دندانهای نیش 8 عدد است.( ) ص120

72- دوازدهه محل ورود ترشحات كبد و لوزالمعده است. ( ) ص121

73- كار دهان فقط تغییر شیمیایی در غذا است.( ) ص121

74- هر آنزیم فقط بر ماده معینی تاثیر می كند .( ) ص123

75- بعضی آنزیم ها از جنس پروتئین اند. ( )ص123

76- مقدار اضافی قند خون به صورت گلیكوژن در كبد ذخیره می شود. ( ) ص128

77- خون یك نوع بافت است كه سلولهای آن در مایع شناورند.( ) ص130

78- گلبول های سفید و قرمز هر دو در مغز استخوان ساخته می شوند .( ) ص130

79- عمر پلاكت ها بین 5 تا 9 روز است و هسته كوچكی دارند. ( ) ص131

80- خون وسیله انتقال مواد ورابط سلولهای بدن است.( ) ص132 و 133

81- اوره ماده ای است سمی كه در كبد ساخته می شود .( ) ص132

82- خون گروه B دارای آنتی ژن B است. ( ) ص134

83- خون گروه O آنتی كور ضد A وB دارد.( ) ص134

84- باریك بودن مویرگ در بالا بردن فشار خون تا ثیر دارد .( ) ص138

85- خون سیاهرگی معمولاً غلیظتر از خون سرخرگی است. ( ) ص139

86- دیواره نای استخوانی است تا از بسته شدن آن جلوگیری شود. ( ) ص 144

87- تركیب گلوكز وچربی با اكسیژن به منظور تبدیل به ملكولهای كوچكتر، را تنفس گویند. ( ) ص143

88- علت تبادل گاز ها در خون تفاوت در مقدار آنها ست. ( ) ص148

89- كلیه اندام تنظیم كننده تر كیب خون است .( ) ص151

90- كلیه مقدار آب و نمك خون را تنظیم می كند. ( ) ص150

 ج ) سئولات تشریحی :

91- واكنش گرماگیر را تعریف كنید. ص5

92- منظور از خواص فیزیكی ماده چیست ؟ ص2

93- واكنش تولید سولفید آهن را به صورت معادله  نوشتاری بنویسید. ص14

94-منظور از قانون پایستگی ماده چیست ؟ ص15

95- انرژی شیمیایی را تعریف كنید. ص15

96- منظور از اكسایش چیست ؟ یك مثال بزنید. ص17

97- واكنش تركیب یا سنتز را تعریف كنید. ص18

98- سرعت یك واكنش شیمیایی را چگونه تعیین می كنند؟ ص20

99- عوامل مؤثر بر سرعت واكنش های شیمیایی را بیان كنید . ص21

100- كاتالیزگر چیست؟ یك مورد كاربرد آن را بیان كنید. ص22

101- (الف) جسم منیر به چه جسمی می گویند؟ (ب) منظور از جسم كدر چیست؟ ص25و26

102- خصوصیات تصویر در آینه تخت را بیان كنید. ص31

103- قانون بازتاب نور را بیان كنید. ص30

104- (الف) به چه آینه ای محدب یا كوژ گفته می شود؟ (ب) خصوصیات تصویر در این نوع آینه چیست؟ ص32و34

105- منظور از شكست نور چیست؟ ص34

106- (الف) طیف نور چیست؟ (ب) كدام طیف نور بیشتر تغییر مسیر میدهد؟ ص36

107- منظور از فاصله كانونی عدسی چیست؟ ص38

108- خصوصیات تصویر در عدسی واگرا چیست؟ ص39

109- دوره را با ذكر نماد ان تعریف كنید. ص42

110- فركانس را با ذكر نماد آن تعریف كنید. ص42

111- (الف) سرعت انتشار موج چیست؟ (ب) طول موج یعنی چه؟ ص45

112- منظور از چشمه صوت چیست؟ ص47

113- انواع وسایل صوتی را نام ببرید. ص47

114- تفاوت موج های صوتی و الكترومغناطیسی چیست؟ (2مورد) ص49

115- موج های صوتی را بر حسب بسامد آن ها به چند دسته تقسیم می كنند؟ (نام ببرید) ص48

116- منظور از امواج فروصوت چیست؟ ص48

117- كاربرد امواج فراصوت در پزشكی چیست؟ ص48

118- (الف) منظور از اترژی درون یك ماده چیست؟ (ب) وبه چه چیزی بستگی دارد؟ ص53

119- تفاوت دما و گرما چیست؟ ص54

120- (الف) منظور از گرمای نهان انجماد چیست؟ (ب) چه رابطه ای با گرمای نهان ذوب دارد؟ ص55

121- گرمای نهان ذوب را تعریف كنید. ص55

122-تفاوت انتقال گرما به روش رسانایی با همرفت چیست؟ ص56و57

123- تفاوت انتقال گرما به روش رسانایی و تابش چیست؟ ص56و61

124- سه شرط لازم برای ایجاد جریان همرفتی چیست؟ ص60

125- در شوفاژ چند جریان همرفتی وجود دارد؟ نام ببرید. ص65

126- چرا لوله های سیاه پشت یخچال های خانگی همیشه داغ است؟ ص67

127- تفاوت موتور اتومبیل و جت در چیست؟ ص69

128- مراحل یك موتور چهار زمانه را نام ببرید و در مورد آن شرح دهید. ص68

129- چرا موشك به راحتی می توانذ از جو زمین خارج شود؟ ص70

132- چند مورد از روش های غیر مستقیم مطالعه زمین را نام ببرید. ص75و76

133- لایه های تشكیل دهنده زمین را به ترتیب از خارج به داخل نام ببرید. ص76

134- منظور از سنگ كره و نرم كره چیست/ ص76و77

135- مواد سازنده گوشته را نام ببرید. ص76

136- هسته بیشتر از چه عناصری ساخته شده است؟ ص76

137- كانی را تعریف كرده و دو مثال بزنید. ص78

138- كانی ثانویه را تعریف كرده و سه مثال بزنید. ص80و81

139- به چه جسمی متبلور گفته می شود؟ ص81

140- منظور از سختی و جلای یك كانی چیست؟ ص82و83

141- انواع سنگ های آذرین را نام برده و بگوییدتفاوت اصلی انها در چیست؟ ص84تا86

142- سنگ های آذرین بیرونی چگونه تشكیل می شود؟ یك نمونه نام ببرید. ص84تا86

143- (الف) منظور از رسوب چیست؟ (ب) ترتیب ته نشین شدن رسوبات را از ساحل به دریا نام ببرید. ص87

144- دو ویژگی برجسته سنگ های رسوبی را نام ببرید. ص89

145- سنگ های رسوبی چگونه تشكیل می شوند یك مثال بزنید. ص90و91

146- منظور از سنگ مخزن و ستگ مادر چیست؟ ص93

147- سنگ پوششی چیست؟ ص93

148- زغال سنگ چگونه تشكیل می شود؟ ص94

149- سه مورد از كاربرد كانی ها در صنایع را بنویسید. ص96 تا 98

150- قسمتهای سازنده سلولهای بدن را نام ببرید. ص100

151- عنا صر سازنده پروتئین ها را نام ببرید. ص102

152- مواد آلی به چند دسته تقسیم می شوند؟ نام ببرید. ص105

153- نقش ویتامین ها و نمك ها در بدن چیست؟ ص106

154- چه موادی در بدن نقش انرژی زایی (سو خت) دارند؟ ص106

155- سه نوع كربوهیدرات را نام ببرید. ص106

156- آمینو اسید چیست؟ ص108

157- ملكول های سازنده چربی ها را نام ببرید. ص108و109

158- دو مورد از نقش چربی ها را در بدن بنویسید. ص108

159- كدام ویتامین ها می توانند در خود بدن ساخته شوند؟ چگونه؟ ص110

160- عمل پتاسیم یا سدیم را در بدن بیان كنید. ص111

161- واحد انرژی چیست؟ آن را ( واحد ) تعریف كنید . ص112

162- پنج گروه مواد غذایی را نام ببرید. ص114

163- قسمتهای تشكیل دهنده دستگاه گوارش را به ترتیب نام ببرید. ص119

164- اجزای معده را نام ببرید. ص121

165- صفرا در كجا تولید می شود؟ نقش آن در بدن چیست؟ ص122

166- نقش آمیلاز بزاق و شیره معده در بدن چیست؟ ص124

 167- جذب غذا یعنی چه؟ ص127

168- نقش كبد در بدن چیست؟ ص128

169- چهار مورد از ویژگی های گلبول قرمز را نام ببرید. ص130

170- چهار مورد از ویژگی های گلبول سفید را نام ببرید. ص131

171- سه مورد از ویژگی پلاكت ها را نام ببرید. ص131

172- كار خون چیست؟2 مورد ص 132

173- چرا دیواره بطن ها قطور تر از دهلیزهاست؟ ص136

174- سیاهرگ وسرخرگ را تعریف كنید. ص138

175- نقش گردش خون كو چك را در بدن توضیح دهید. ص140

176- چرا به كبد، بر خلاف بقیه اندام ها دو رگ وارد شده است ؟ ص140

177- منظور از فشار خون چیست ؟ ص141

178- تنفس را تعریف كنید . ص143

179- قسمتهای تشكیل دهنده دستگاه تنفس را به ترتیب نام ببرید. ص144

180- هوای دم وبازدم چه تفاوتهایی با هم دارند؟ ص145

181- چرا افراد سیگاری اغلب سرفه می كنند؟ ص147

182- كدام ماهیچه ها هنگام تنفس به باز و بسته شدن ششها كمك میكنند؟ ص148

183- نفرون چیست؟ كار كلیه چیست؟ ص151

184- اندام های دفعی بدن را نام ببرید. جدول ص151

185- چرا با گذشت صدها سال از عمر زمین كوهها از بین نرفته اند و دریاها از مواد رسوبی پر نشده اند؟ ص87

186- انتقال گرما به روش همرفت در چه مواردی صورت می گیرد؟ ص59

187- چرا نوشتن معادلات شیمییایی به صورت نمادی آسانتر است؟ ص59

189- انتقال گرما به روش رسانایی را توضیح دهید. ص56

190- منظور از گوارش چیست؟ ص155

191- زاویه تابش چیست؟ ص30

192- فسیل در میان كدام سنگ ها بیشتر یافت می شود؟ ص 89

193- دو راه جلوگیری از اتلاف گرما در خانه چیست؟

194- از میان دو عدسی محدب چگونه بدون لمس كردن بفهمیم كدام محدب تر است؟

 196- محدوده بسامد صداهای قابل شنیدن برای انسان چیست؟

197- تفاوت ماسه سنگ وكنگلو مرا چیست ؟

198- دو سنگ رسوبی تبخیری نام ببرید. 

199 -از میان دو عدسی محدب و مقعر چگونه می فهمید كدام محدب تر است؟آخرین ویرایش: پنجشنبه 15 فروردین 1392 08:10 ب.ظ

دوشنبه 12 شهریور 1397 02:56 ب.ظ

Excellent knowledge. Thanks a lot.
cialis daily dose generic how to buy cialis online usa when will generic cialis be available wow look it cialis mexico only now cialis 20 mg tarif cialis france cialis for sale in europa look here cialis order on line buy name brand cialis on line generic low dose cialis
یکشنبه 11 شهریور 1397 10:07 ب.ظ

With thanks. Plenty of information!

tesco price cialis cialis professional from usa cialis tadalafil cialis tablets australia we like it cialis soft gel ou acheter du cialis pas cher buy generic cialis cialis venta a domicilio cialis 100 mg 30 tablet comprar cialis 10 espa241a
سه شنبه 23 مرداد 1397 09:24 ق.ظ

Great facts, Kudos!
buy viagra online at buy viagra online at cheap sildenafil tablets online viagra cheap how to get viagra buying viagra online without prescription where to buy viagra online where can i buy viagra without uk pharmacy online viagra buy cheapest viagra online
سه شنبه 23 مرداد 1397 12:58 ق.ظ

Thanks! I appreciate it!
buy original cialis click here cialis daily uk get cheap cialis chinese cialis 50 mg warnings for cialis cheap cialis cialis 5mg price cialis per pill tadalafil 5mg cialis online nederland
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 07:29 ب.ظ

Useful facts. Thanks.
we choice cialis pfizer india we like it safe cheap cialis cialis generico in farmacia india cialis 100mg cost cialis prices in england cialis efficacit generic low dose cialis if a woman takes a mans cialis cost of cialis per pill buy original cialis
پنجشنبه 6 اردیبهشت 1397 02:40 ق.ظ

Terrific write ups. Cheers.
viagra online without viagra best buy viagra buy viagra pharmacy online viagra buy viagra without prescription online buy viagra walgreens buy viagra cheapest is it safe to buy viagra online buy viagra from uk buy real viagra cheap safe buy viagra online
یکشنبه 19 فروردین 1397 02:18 ق.ظ

You actually explained it terrifically!
cialis tablets for sale link for you cialis price generic cialis 20mg tablets cialis tadalafil callus cialis daily reviews cialis 5 mg effetti collateral buy cialis online nz pastillas cialis y alcoho cialis dosage recommendations
دوشنبه 27 شهریور 1396 03:03 ب.ظ
I have been surfing online greater than three hours today, but I never discovered any attention-grabbing article
like yours. It is pretty price sufficient for me.
In my view, if all webmasters and bloggers made good content as
you probably did, the net will be much more useful than ever before.
سه شنبه 22 فروردین 1396 06:44 ب.ظ
If you are going for most excellent contents like myself, simply visit
this site every day as it gives quality contents, thanks
پنجشنبه 10 اردیبهشت 1394 12:10 ق.ظ
ههه چقدرکمه
دوشنبه 6 خرداد 1392 03:34 ب.ظ
خانم همشو جواب بدیم؟؟؟؟؟
سیده نرجس قوام
اگه همشو جواب می دادید حتما نمره بهتری می گرفتید
شنبه 14 اردیبهشت 1392 07:49 ب.ظ
خیلی خوب بود ولی احساس میکنم یکم تعدادشون زیاده
شنبه 17 فروردین 1392 03:31 ب.ظ
ممنون خانوم قوام این سوالها رو هم توی پوشمون داشتهه باشیم ؟
سیده نرجس قوام
به نفعتونه ولی فعلا اجباری نیست
پنجشنبه 15 فروردین 1392 08:28 ب.ظ
یـــادش بخیر ...
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر