تبلیغات
تحقیقات علوم - نکات کروموزوم ها و میتوز

نکات کروموزوم ها و میتوز

نویسنده : سیده نرجس قوام دوشنبه 18 آذر 1392 09:03 ب.ظ  •   

کروموزوم ها و میتوز

کروموزوم ها و میتوز

 1- ماده ی ژنتیک در تک سلولی ها و پر سلولی ها DNA می باشد. DNA باکتری مولکول بسته یا حلقوی (دو انتهای آن آزاد نیست) است که به غشای پلاسمایی متصل است. تقسیم دو تایی نوعی تولید مثل غیر جنسی است که به تولید زاده های یکسان می انجامد. در تولید مثل غیر جنسی فقط یک والد شرکت دارد.

2- تقسیم دوتایی در باکتری ها: پس از همانند سازی DNA با اضافه شدن غشای سلولی جدید به نقطه ای از غشا که بین دو مولکول DNA قرار دارد انجام می گیرد و غشا به سمت داخل فرو می رود و هم زمان با آن دیواره ی سلولی تشکیل می شود به این ترتیب دو سلول تشکیل می شود که یکی از دو نسخه ی DNA را دارد.

3- در سلول های یوکاریوتی بخش عمده ی DNA در درون هسته وجود دارد اما در دو اندامک سیتوپلاسمی، میتوکندری و کلروپلاست نیز DNA وجود دارد که حلقوی است. دو کروماتید در محلی به نام سانترومر به هم متصل می شوند که به آنها کروماتید های خواهری گفته می شود که در واقع یکی از این دو به تازگی از روی کروماتید دیگر همانند سازی شده. کروموزوم های تک کروماتیدی(هاپلوئید) را با علامت n و دو کروماتیدی (دیپلوئید) را با علامت 2n نشان می دهند. کروماتید های خواهری در محل سانترومر به هم متصل می مانند تا اینکه در مراحل تقسیم سلولی (در میتوز در مرحله آنافاز و در میوز در مرحله آنافاز میوز 2 )

4- برای همانند سازی DNA لازم است تا این مولکول ها فشرده شوند، این فشرده شدن بوسیله ی گروهی از پروتئین ها به نام هیستون ها انجام می شود که DNA در مناطقی دو دور به دور هشت مولکول هیستون می پیچد. به این ترتیب ساختاری را پدید می آورد که نوکلئوزوم نام دارد. یک مثال: اگر در قسمتی از مولکول DNA  که شامل 96000  مولکول هیستون است، چند ساختار نوکلئوزوم وجود دارد؟12000=8÷96000

5- حاصل لقاح اسپرم(n کروموزوم یعنی هاپلوئید و دارای 23 کروموزوم تک کروماتیدی است) و تخمک (n کروموزوم ، هاپلوئید و دارای 23 کروموزوم تک کروماتیدی است ) که سلول تخم یا زیگوت (2n و دیپلوئید است که 46 کروموزوم دارد) بوجود می آید

6- تعداد کروموزوم های جاندارانی که در کتاب ذکر شده مهم است مهمترین آنها: شامپانزه و آلو و سیب زمینی که 48 کروموزوم دارند و انسان 46 و قارچ پنیسیلیوم (یوکاریوت است) فقط یک جفت کروموزوم دارد و...

7- تعیین جنسیت در پرندگان ، پروانه ها و بید ها توسط نوع جاندارماده صورت می گیرد. تعین جنسیت در ملخ و انسان بر عهده ی(کروموزوم ) نوع نر است. « پرندگان ، پروانه ها ، بیدها کروموزوم های نوع ماده بصورت ZW نمایش داده می شود و نر ها بصورت ZZ .

8- در ملخ کروموزوم های جنس ماده بصورت XX (شبیه ماده در انسان) و نوع نر هم بصورت XO است.

9- در انسان کروموزوم های جنس ماده بصورتXX و نوع نر بصورت XY است.(دانستن نوع کروموزوم ها در محاسبات بیماری ها و یا صفات وابسته به جنس در این نوع جانداران برای فصول آینده ضروریست)  

10- انواع جهش ها: مضاعف شدن، کروموزوم های همتا حضور دارند و در این نوع جهش کروموزوم از بعضی از ژن ها دو نسخه دارد. در جهش جابجایی: ژن جدا شده(شکسته شده) به کروموزوم غیر همتا متصل می شود. در جهش حذفی قطعه ای از کروموزوم که شکسته شده کاملا از آن جدا می شود و سلول جدید بعد از تقسیم به علت نداشتن بعضی از ژن ها ممکن است از بین برود.

11- چرخه ی سلولی شامل چند مرحله است. که عبارتند از G1 و  S و G2 و میتوز است. اینتر فاز شامل سه مرحله ابتدایی رشد سلول است که عبارتند از G1 و  S و G2 و در واقع از پایان یک تقسیم تا آغاز یک تقسیم دیگر است.

 12- مرحله ی G1 : سلول در این مرحله از چرخه ی سلولی رشد می کند و بزرگ می شود و رشد کردن سلول مستلزم پروتئین سازی بیشتر و در نتیجه میزان ساخته شدن mRNA بیشتر است و این مرحله فاصله ی زمانی بین پایان میتوز و آغاز همانند سازی( مرحله S ) است.

13- (سنتز S): در این مرحله همانند سازی DNA انجام می شود بنابر این در پایان این مرحله هر کروموزوم از دو کروماتید یکسان که در محل سانترومر به هم متصل هستند تشکیل شده است ولی کروماتید ها در این مرحله هنوز فشردگی و تراکم لازم را پیدا نکرده اند. دو کروماتید هر کروموزوم که در محل سانترومر به هم متصل هستند دارای ژن هایی یکسان هستند و در حقیقت یک کروماتید همانند سازی شده ی کروماتید دیگر است.

G2 : در این مرحله تمهیدات لازم برای تقسیم سلول فراهم می شود برای مثال اندامک های مختلف همانند سازی می کنند مانند میتوکندری در سلول های جانوری و کلروپلاست در سلول های گیاهی و همچنین سانتریول(رشته های دوک را می سازد) و ...دو برابر می شوند.

14- میتوز: مراحل میتوز عبارتند از: پروفاز ، متافاز ، آنافاز ، تلوفاز.

15- در مرحله پروفاز: رشته های دراز و در هم تنیده ی کروماتینی به تدریج کوتاه و ضخیم می شوند و کروموزوم ها که همانند سازی کرده اند (S ) قابل رویت می شوند، پوشش هسته ناپدید و با دور شدن سانتریول ها که در این مرحله دو جفت هستند رشته های دوک تشکیل می شود.(به طور مختصر: پوشش هسته ناپدید، کروموزوم ها ضخیم، رشته های دوک تشکیل می شوند.)

متافاز: در این مرحله کروموزوم ها به سمت وسط سلول حرکت می کنند و در سطح استوایی سلول ردیف می شوند. در این مرحله رشته های دوک از یک سمت به سانترومر کروموزوم ها و همچنین از سوی دیگر به سانتریول ها متصل اند. در این مرحله کروموزوم ها کوتاه ترین و قطور ترین ضخامت و حداکثر فشردگی را دارند.

آنافاز: در این مرحله کروماتید ها از محل سانترومر از هم جدا می شوند و با کوتاه شدن رشته های دوک به سوی قطبین سلول حرکت می کنند.

تلوفاز: پوشش هسته تشکیل می شود.

16- سیتوکینز: فرآیندی است که در آن سیتوپلاسم سلول تقسیم می شود و معمولا بعد از تقسیم هسته بوقوع می پیوندد ولی در بعضی از سلول ها سیتوکینز انجام نمی شود در نتیجه ی آن و با تکرار چرخه، ساختار های چند هسته ای بوجود می آید مانند سلول های ماهیچه ای مخطّط (ارادی) پس از مراحل جنینی بنابراین میزان کروماتین در این نوع سلول ها بسیار بیشتر از سایر سلول ها خواهد بود.  

17- تقسیم سلول باید کنترل شود به همین منظور بین مراحل مختلف رشد سلولی نقاط وارسی check point وجود دارد که این نقاط در بین مراحل G1 به S وجود دارد و بین G2 به میتوز هم وجود دارد و همچنین میتوز به سیتوکینز. سرطان تقسیم و رشد غیر عادی سلول هاست، سلول های سرطانی بدن توجه به مکانیسم های کنترل کنند سلامت بدن تقسیم می شوند بعضی از جهش ها سبب تولید بیش از حد مولکول های محرک رشد و تقسیم سلول ها می شوند و از این طریق سلول ها سرطانی می شوند. اغلب سلول ها 90%  زندگی خود را در مرحله ی اینترفاز و 10%  بقیه را در مرحله ی میتوز و سیتوکینز می گذرانند.

18- سلول های جانوران معمولا یک جفت سانتریول دارند که در نزدیکی هسته قرار دارد. هر سانتریول شامل یک جسم کوچک استوانه ای شکل است. دو سانتریول سلول با زاویه 90 درجه نسبت به یکدیگر قرار دارند یکی عمودی و دیگری افقی. طی مرحله G2 که در آن اندامک ها همانند سازی می شوند، سانتریول ها هم که یک جفت هستند همانند سازی می کنند و در نتیجه سلول به هنگام ورود به مرحله میتوز دارای دو جفت سانتریول است یعنی چهار سانتریول. بعد از ورود به مرحله ی میتوز جفت سانتریول ها شروع به دور شدن از هم می کنند و هر یک از جفت سانتریول ها به سوی یکی از دو قطب سلول حرکت می کنند و از جفت سانتریول دیگر دور می شود. هر سانتریول از دو استوانه عمود بر هم تشکیل شده و هر استوانه خود شامل 9 دسته ی سه تایی میکروتوبول بکار رفته (میکروتوبول ها ساختاری پروتئینی دارند) و در مجموع یک سانتریول از 27 میکروتوبول تشکیل شده و در نتیجه یک سلول قبل از مرحله ی G2 54 میکروتوبول دارد.

19- در سلول های گیاهی که دیواره سخت دارند سیتوپلاسم به روشی دیگر تقسیم می شود. در سلول های گیاهی ویزیکول هایی که توسط دستگاه گلژی ساخته می شوند در میانه ی سلول به یکدیگر می پیوندند و صفحه ای را پدید می آورند که در واقع دیواره ی سلولی است که توسط غشا احاطه شده. در سلول های جانوری و سلول هایی که دیواره ی سلولی ندارند کمربندی از رشته های پروتئینی در میانه ی سلول ایجاد می شود که با تنگ شدن آن سلول به دو نیم تقسیم می شود. در سلول های گیاهان عالی سانتریول وجود ندارد اما رشته های دوک تشکیل می شوند و سانتریول در گامت های نر خزه ها و سرخس ها وجود دارد.

مقدار DNA در G1 برابر 2n و در پروفاز و متافاز 4n می باشد و در مرحله آنافاز مجددا به 2n تقلیل می یابد. در انتهای مرحله آنافاز در هر سوی سلول 2n کروموزوم وجود دارد. سلول های عصبی فاقد قدرت تقسیم هستند.  

 آخرین ویرایش: دوشنبه 18 آذر 1392 09:04 ب.ظ

دوشنبه 12 شهریور 1397 03:15 ب.ظ

Thanks a lot, Plenty of postings!

cialis lilly tadalafi buy cialis online cheapest pastillas cialis y alcoho achat cialis en suisse what is cialis generic cialis online cialis price cialis per pill enter site natural cialis compare prices cialis uk
سه شنبه 23 مرداد 1397 09:35 ق.ظ

Kudos! I appreciate this.
viagra online prescription generic viagra purchase buy pfizer viagra online cheap sildenafil tablets online viagra prescription where can i purchase viagra buy viagra online no rx buy generic viagra no prescription viagra mail order viagr
دوشنبه 7 خرداد 1397 04:05 ب.ظ

Many thanks. Excellent information!
generic cialis with dapoxetine cialis prezzo in linea basso prices for cialis 50mg generico cialis mexico when will generic cialis be available cialis vs viagra cialis tablets for sale cialis dose 30mg wow look it cialis mexico no prescription cialis cheap
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 07:51 ب.ظ

You actually suggested this perfectly.
buy cialis sample pack cialis pills boards price cialis best we like it cialis price cialis super acti we like it cialis soft gel non 5 mg cialis generici cialis e hiv tadalafil 5mg cialis price thailand
پنجشنبه 6 اردیبهشت 1397 03:42 ق.ظ

You actually expressed it effectively!
buy viagra online without a prescription viagra uk price order viagra online buy viagra online generic where to order viagra buy soft viagra buy viagra online at viagra online pharmacy viagra buy viagra legally buy women viagra
یکشنبه 19 فروردین 1397 03:06 ق.ظ

Cheers, Lots of knowledge!

recommended site cialis kanada cialis 10 doctissimo cialis sale online cialis wir preise cost of cialis cvs purchasing cialis on the internet cialis sans ordonnance cialis generisches kanada sialis cialis coupon
جمعه 3 فروردین 1397 06:21 ق.ظ

Nicely put. Cheers.
cialis cuantos mg hay cialis daily reviews walgreens price for cialis cialis cost click now buy cialis brand buy cialis cheap 10 mg cialis 20mg link for you cialis price dose size of cialis cialis 5 mg
دوشنبه 27 شهریور 1396 03:39 ق.ظ
Its such as you read my thoughts! You seem to grasp so much about this, like
you wrote the e-book in it or something. I believe that you just
could do with a few p.c. to power the message home a bit,
however instead of that, that is great blog. An excellent read.
I will certainly be back.
شنبه 18 شهریور 1396 03:54 ق.ظ
What's up, its nice article concerning media print,
we all be aware of media is a great source of information.
پنجشنبه 16 شهریور 1396 04:17 ق.ظ
Hi there, You've done a fantastic job. I'll definitely digg it and personally recommend
to my friends. I am sure they will be benefited from this web site.
سه شنبه 17 مرداد 1396 08:00 ق.ظ
Wonderful blog! I found it while surfing around on Yahoo News.
Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News?
I've been trying for a while but I never seem to get there!
Cheers
یکشنبه 25 تیر 1396 10:33 ب.ظ
Very energetic post, I liked that bit. Will there be a
part 2?
چهارشنبه 20 اردیبهشت 1396 01:12 ب.ظ
Hi, Neat post. There's an issue along with your web site in web
explorer, could check this? IE still is the market chief and a
huge part of other people will leave out your wonderful writing because
of this problem.
دوشنبه 28 فروردین 1396 11:24 ب.ظ
Keep on working, great job!
سه شنبه 22 فروردین 1396 02:06 ق.ظ
Hello, I check your blogs daily. Your writing style is awesome, keep it up!
سه شنبه 15 فروردین 1396 12:04 ق.ظ
Excellent beat ! I would like to apprentice while you amend your site, how could i subscribe
for a blog site? The account helped me a acceptable deal.

I had been a little bit acquainted of this your broadcast provided bright clear idea
چهارشنبه 25 آذر 1394 12:36 ق.ظ
خیییییییییللللللللللییییییییییییی
طولانی
ببببببببببببببووووووووودددددددددد
شنبه 11 بهمن 1393 08:42 ب.ظ
دستتون درد نکنه خیلی عالی بود!!!!!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر