تبلیغات
تحقیقات علوم - نمونه سوال زمین شناسی سوم راهنمایی زمین ساخت ورقه ای

نمونه سوال زمین شناسی سوم راهنمایی زمین ساخت ورقه ای

نویسنده : سیده نرجس قوام سه شنبه 9 آبان 1391 11:17 ب.ظ  •   


  زمین ساخت ورقه ای

 

  1. كدام گزینه حركت صفحه های سازنده ی پوسته زمین را در طول میلیون ها سال به بهترین شكل توصیف می كند؟ (TIMSS)

الف) آنها میلیون ها سال حركت كرده اند، اما در حال حاضر متوقف شده اند.
ب) آنها میلیون ها سال ساكن بوده اند، اما اكنون حركت می كنند
ج) آنها همچنان به حركت خود ادامه می دهند
د) آنها هیچ گاه حركت نكرده اند  

 

  2. دلایل وگنر برای جابه جایی قاره ها چه بود؟(خرداد 81 – تهران)

الف) تشابه شكل كناره های دو قاره، تشابه فسیلی و تشابه جانداران قاره ها
ب) گسترش بستر اقیانوس ها، افزایش ارتفاع كوه ها، وقوع زلزله های شدید
ج) تشابه فسیلی، تشابه شكل كناره های قاره ها، تشابه برخی از سنگ ها ی قاره ها با هم
د) عدم گسترش سطح زمین علی رغم گسترش بستر اقیانوس ها  

 

  3. كدام پدیده ی زمین شناسی در تمام حاشیه ی ورقه های سازنده ی سنگ كره زمین به وجود می آید؟ (مرداد 82)

الف) آتش فشان
ب) زلزله
ج) كوه میان اقیانوسی
د) جزایر قوسی  

 

  4. در كدام محل ورقه ها، سنگ كره ی جدید تشكیل می شود؟ (شهریور 82)

الف) ورقه های دور شونده
ب) برخورد ورقه ی اقیانوسی با ورقه ی قاره ای
ج) برخورد در ورقه ی قاره ای
د) برخورد دو ورقه اقیانوسی  

 

  5. محل تشكیل جزایر قوسی در كدام یك از موارد زیر است؟ (خرداد 82)

الف) ورقه های دور شونده
ب) برخورد ورقه ی اقیانوسی با ورقه ی قاره ای
ج) برخورد دو ورقه ی اقیانوسی
د) برخورد ورقه ی قاره ای  

 

  6. سنگ ها ی.......جوان تر از سنگ های .........است. به دلیل ..............

الف) بستر اقیانوس ها – قاره ای – گسترش بستر اقیانوس ها
ب) قاره ها – بستر اقیانوس ها – دور شدن ورقه ها از هم در كف اقیانوس ها
ج) بستر اقیانوس ها – قاره ها – نزدیك شدن ورقه ها در بستر اقیانوس ها
د)قاره ها – بستر اقیانوس ها – افزایش ارتفاع كوه ها در اثر نزدیك شدن ورقه های قاره ای  

 

  7. منظور از زمین ساخت ورقه ای چیست و توسط چه كسی عنوان شد؟

الف) سنگ كره از قطعاتی ساخته شده كه عمق حدود 20 تا 150 كیلومتری ادامه دارند و آزادانه و مستقل از هم حركت می كنند و توسط وگنر عنوان شد
ب) ورقه های تشكیل دهنده ی سنگ كره ی زمین در حال یكپارچه شدن می باشند. توسط عده ای از زمین شناسان عنوان شد.
ج) سنگ كره از قطعاتی ساخته شده كه در زیر قاره ها، اقیانوس ها یا هر دوی آنها است كه تا عمق 20 تا 150 كیلومتری ادامه دارند، آزادانه و مستقل از هم حركت می كنند. توسط عده ای از زمین شناسان عنوان شد.
د) ورقه های تشكیل دهنده سنگ كره زمین در حال یكپارچه شدن می باشند. توسط وگنر عنوان شد.  

 

  8. ورقه ها نسبت به هم به كدام شكل زیر حركت نمی كنند؟

الف) دور شدن
ب) نزدیك شدن
ج) بالاآمدن
د) لغزیدن  

 

  8. نظریه های غالب در مورد گسترش بستر اقیانوس ها كدام است؟

الف) همرفت
ب) جاذبه زمین
ج) افزایش چگالی بخشی از نرم كره و بالا آمدن آن بخش
د) كاهش دما و فشار در بخش هایی از نرم كره  

 

  10 – محل خروج نرم كره و گسترش موضعی وسعت زمین بیشتر در چه محلی قرار دارد؟

الف)در محل تلاقی دو ورقه ی قاره ای
ب) در بستر اقیانوس ها
ج) در محل برخورد دو ورقه ی اقیانوسی
د) در محل برخورد یك ورقه قاره ای با یك ورقه ی اقیانوسی  

 

  11 – رشته كوه های میان اقیانوس در اثر فعالیت كدام پدیده زیر حاصل می شود؟ (كنكور تیزهوشان)

الف) دور شدن دو ورقه از یكدیگر
ب) برخورد دو ورقه ی اقیانوسی
ج) برخورد ورقه ی اقیانوسی با ورقه ی قاره ای
د) برخورد دو ورقه ی قاره ای با یكدیگر  

 

  12 – در محل دور شدن ورقه كدام گزینه ی زیر به وجود نمی آید؟

الف)‌گودال عمیق اقیانوسی
ب)آتش فشان
ج)كوه میان اقیانوسی
د) زمین لرزه  

 

  13 – در كدام یك از موارد زیر آتش فشان ایجاد نمی شود؟

الف) ورقه های دور شونده
ب) برخورد دو ورقه ی قاره ای
ج) برخورد دو ورقه ی اقیانوسی
د) برخورد ورقه ی قاره ای با اقیانوسی  

 

  14 – پدیده های حاصل از نزدیك شدن ورقه ها به هم به دلیل اختلاف .......ورقه ها.

الف) خصوصیات فیزیكی و شیمیایی
ب) خصوصیات فیزیكی
ج) خصوصیات شیمیایی
د) چگالی

15 – در كدام یك از موارد زیر مواد مذاب از شكاف های ورقه ی قاره ای خارج می شوند؟
الف) ورقه های دور شونده
ب)برخورد دو ورقه ی اقیانوسی
ج) برخورد دو ورقه ی قاره ای
د) برخورد یك ورقه ی اقیانوسی با یك ورقه ی قاره ای

16- اندازه گیری كدام خاصیت سنگ ها ، گسترش بستر اقیانوس ها را تأیید می كند؟
الف) سن
ب) جنس
ج) وسعت
د) حالت

17 – در برخورد دو ورقه كدام مورد زیر به وجود نمی آید؟
الف) زلزله
ب) آتش فشان
ج) كوه میان اقیانوس
د) جزایر قوسی

18 – كدام یك از جملات زیر بهترین توصیف برای سطح زمین طی میلیاردها سال است؟ (TIMSS)
الف) سطح هموار زمین به تدریج به طرف بالا فشرده شده است و به كوه های بلند و بلندتر تبدیل شده تا این كه سطح زمین از كوه پوشیده شده است.
ب) كوه های بلند به تدریج فرسایش پیدا كرده اند، به گونه ای كه بیشتر سطح زمین هم سطح دریا شده است
ج) در حین شكل گیری مداوم كوه های جدید، كوه های بلند به تدریج فرسایش پیدا كرده اند.
د) كوه های بلند و دشت های مسطح میلیاردها سال به تغییراتی اندك كنار كنار یكدیگر وجود داشته اند.  

 

 

  زمین ساخت ورقه ای (ادامه - پاسخنامه)

 

  19 – میزان برقراری جریان همرفتی در محل ورقه های دور شونده در سال حدود چند ..... می باشد.

الف) میلی متر
ب) سانتی متر
ج) متر
د) كیلومتر  

 

  20 – در كدام یك ازموارد زیر كوه ایجاد نمی شود؟

الف)‌دور شدن ورقه ها
ب) نزدیك شدن ورقه ها
ج) لغزیدن ورقه ها در كنار هم
د) برخورد دو ورقه ی قاره ای  

 

  21- كدام یك از موارد زیر در ایجاد جزایر قوسی نقش ندارند؟

الف) اختلاف دمای سطح زمین با اعماق زمین
ب) رسوبات ورقه ی اقیانوسی
ج) گودال عمیق اقیانوسی
د) اختلاف خواص فیزیكی و شیمیایی ورقه ی اقیانوسی و قاره ای  

 

  22 – علت اصلی برقراری جریان (همرفتی) در قسمت های خمیری گوشته ی زمین چیست؟ ( ورودی نمونه -0 82)

الف) سختی سنگ كره و ایجاد اختلاف چگالی
ب) آتش فشان وچگالی زیاد
ج) دما، وقوع زلزله و اختلاف چگالی
د) دما، فشار و ایجاد اختلاف چگالی  

 

  23 – كدام یك از دریاهای زیر بازمانده ی دریای تتیس (Tethys) نمی باشد؟

الف) مدیترانه
ب) سرخ
ج) مازندران
د) سیاه  

 

  24 – كدام یك از كوه های زیر حاصل دور شدن ورقه ها است؟

الف)‌كلیمانجارو و وكنیا
ب) آلپ و كنیا
ج) اورال و آپالاش
د) كلیمانجارو و زاگرس  

 

  25 – به نظر شما سنگ های دگرگونی بیشتر در كجا تشكیل می شوند؟

الف)‌محل دور شدن ورقه ها
ب) محل نزدیك شدن ورقه ها
ج) در حاشیه ی ورقه های لغزنده
د) اطراف جزایر قوسی  

 

  26 – از سال 1288 تا 1376 بزرگترین زلزله ایران در كدام منطقه بوده است؟

الف) طبس
ب) رودبار
ج) دورود
د) لاریجان
 آخرین ویرایش: سه شنبه 9 آبان 1391 11:22 ب.ظ

سه شنبه 8 اسفند 1396 04:33 ب.ظ
سلام من وبلاگ خود را با استفاده از msn کشف کردم. این مقاله بهشدت هوشمندانه نوشته شده است.

من مطمئنم که آن را نشانه گذاری کرده ام و دوباره خواندن دارم
اضافی از اطلاعات مفید شما. متشکرم
برای پست قطعا باز خواهم گشت.
چهارشنبه 10 آبان 1396 06:30 ب.ظ
سلام عزیزم، آیا شما واقعا از این وب بازدید می کنید؟
صفحه روزانه، اگر پس از آن شما قطعا به دست آوردن دانش خوب است.
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 04:19 ب.ظ
It's awesome for me to have a web page, which is beneficial designed
for my experience. thanks admin
سه شنبه 22 فروردین 1396 10:52 ب.ظ
Good post. I learn something totally new and challenging on websites
I stumbleupon every day. It's always exciting to read through articles from other
authors and practice a little something from
other websites.
یکشنبه 8 دی 1392 08:18 ق.ظ
سلام.مرسی!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!خیلی خوب بود.......................
سه شنبه 14 آبان 1392 04:37 ب.ظ
خیلی ممنون از سوالاتتون ولی لطفا جواب هارو هم بذارید که بیش تر مورد استفاده قرار بگیره و مفید تر باشه چون سوال به تنهایی نمیتونه اشکالت کسی رو رفع کنه و اون رو بسنجه با این حساب ممنون میشم اگه جواب هارو بذارید و مرسی از وبلاگ خوبتون
شنبه 23 دی 1391 11:56 ق.ظ
ممنون از سوالای خوبی که برامون گذاشتین
جمعه 22 دی 1391 08:45 ب.ظ
KHONOM DASTETON DARD NAKONE FAGHAT MOBTAKERANO HAM BEKHONIM YA FAGHAT MATALEB SYTE VA GOFTE HAYE LHODETONO BEKHONIM BASE LOTFAN JAVABAMO BEDIN
جمعه 8 دی 1391 07:33 ب.ظ
ممنون . سوالات خوبی بودن ولی ممنون میشم اگه جواب سوالات تشریحی رو هم بذارین.
پنجشنبه 23 آذر 1391 04:01 ب.ظ
خیلی ممنون .
اگه جواباشو میذاشتید خیلی بهتر می شد ،اونوقت جوابامونو باهش چک می کردیم
سیده نرجس قوام
شما جواب بدین بعد حتما ویرایش میشه
دوشنبه 13 آذر 1391 10:18 ب.ظ
عالی بود
اگرمیشد همه فصل ها سوال داشت .خیلی عالی میشد.
در هر صورت ممنون.
شنبه 4 آذر 1391 12:16 ب.ظ
خوب بود دستتون درد نکنه فقط اوایل این قسمت رنگش یه خورده کمرنگه سخت خونده میشه
دوشنبه 29 آبان 1391 09:36 ب.ظ
دستتون درد نکنه سوالا خیلی کمک کردن
شنبه 27 آبان 1391 04:32 ب.ظ
خوبه
پنجشنبه 25 آبان 1391 11:17 ب.ظ
سلام
با تشکر،
چند تا سوال دارم :
من کدوم سوال ها رو کپی کنم،
میشه معلوم کنید کدوم ها مربوط به سومه، میشه برای من کانپمنت بذارید؟
لطفا جواب بدید
سیده نرجس قوام
همه سوالات از کتاب سومه بعضی تکراریه
چهارشنبه 24 آبان 1391 04:13 ب.ظ

لطفا جواب سوالها را هم بزنید
سیده نرجس قوام
کمی از فکرت استفاده کن
سه شنبه 23 آبان 1391 11:22 ب.ظ
مرسی سوالات عالی بود فقط جواب سوال ها رو نمیذارین
سیده نرجس قوام
کمی از فکرت استفاده کن
سه شنبه 23 آبان 1391 10:27 ب.ظ
مرسی خانم قوام...
واقعا بدون هیچ اتلاف وقتی چه تو كلاس چه تو خونه مورد استفاده قرار گرفت .ممنونم:)
سیده نرجس قوام
از اینکه توجه کردی سپاسگذارم
سه شنبه 23 آبان 1391 08:11 ب.ظ
پاسخ سؤالات فصل چهارم

1. ج
2. ج
3. ب
4. الف
5. ج
6. الف
7. ج
8. ج
9. الف
10. ب
11. الف
12. الف
14. ب
15. د
16. الف
17. ج
18 .ج
19. ب
20. ج
21. ج
22. د
23. ب
24. الف
25. ب
26. الف
سیده نرجس قوام
از توجهت سپاسگذارم
سه شنبه 23 آبان 1391 08:05 ب.ظ
سوالات خوب بودن مرسی
یک سوال اینا همون سوالایی اند که گفتید توی امتحان زمین هست؟
تو وبلاگتون کلی سوال هست کودوما توی امتحان میان؟
سوالات بخش چهارم و پنجم نیستن؟
سه شنبه 23 آبان 1391 07:47 ب.ظ
خیلییییییییی خوب بود مخصوصا این که سوالات تستی بودن.
سیده نرجس قوام
از توجهت سپاسگذارم

سه شنبه 23 آبان 1391 07:33 ب.ظ
bessssssssssssssssssssiar ali
merci ke soalato mizarid
سیده نرجس قوام
از توجهت سپاسگذارم
سه شنبه 23 آبان 1391 07:32 ب.ظ
پاسخ سؤالات فصل چهارم

1. ج
2. ج
3. ب
4. الف
5. ج
6. الف
7. ج
8. ج
9. الف
10. ب
11. الف
12. الف
14. ب
15. د
16. الف
17. ج
18 .ج
19. ب
20. ج
21. ج
22. د
23. ب
24. الف
25. ب
26. الف
سه شنبه 23 آبان 1391 06:59 ب.ظ
سـلام خانم قوام.
مرسی عالی بودنـ ...
راستی به وبم بیاید خوشحالم میکنید D:
ممنون
سیده نرجس قوام
از توجهت سپاسگذارم
سه شنبه 23 آبان 1391 05:38 ب.ظ
سلام خانم قوام.از دانش آموزای فرزانگان 1 هستم.
مرسی از نمونه سوالات بسیار مفید و خوبتون.برای امتحان خیلی خوبه :دی
فقط اینکه پاسخ نامه برای این سوالاتتون نمیذارین ؟
سیده نرجس قوام
فکر می کنم سوالات بسیار آسونه اونم برای دانش آموزان نخبه من
سه شنبه 23 آبان 1391 04:40 ب.ظ
ممنون
سیده نرجس قوام
از توجهت سپاسگذارم
دوشنبه 22 آبان 1391 08:54 ب.ظ
سلام خ قوام...
خیلی نامردیه من واسه امتحان خوندم ولی از 10 شدم7/5و با یه نمره ای درس نداده بودین میشم8/5...نامردی نییییس؟؟؟؟؟؟؟
من کلی گناه دارم...:((((((((((
سیده نرجس قوام
نامردی؟؟؟؟؟؟؟از شما بعیده!!!!!!!!!!!!!کمی بیشتر دقت کن
جمعه 19 آبان 1391 02:33 ب.ظ
نه خانم.
فقط یه مطلب بود
سه شنبه 16 آبان 1391 08:51 ب.ظ
یک سوال بسیار مهم مگه نگفتید جواب سوال های کتاب را گذاشتید پس چی شد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!
سیده نرجس قوام
عجله نکن!!!!!!!!!!
یکشنبه 14 آبان 1391 03:43 ب.ظ
سلام خانم .
سوالات بسیار خوب و نکته داری بود .
ممنون
راستی من تو وب گروهی یه پست گذاشته بودم با موضوع " علت سرخی لبها "
میخواستم ببینم این پست منو شما حذف کردین ؟؟؟؟؟؟
یا اگر حذف شده ، دلیلش چی بوده؟؟؟
مطلب کاملا علمی بود
معصومه حقیقی ... سوم دو
سیده نرجس قوام
حتما بیش از یک مطلب ثبت کردی
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

نمایش نظرات 1 تا 30