تبلیغات
تحقیقات علوم - نمونه سوالات فصل موج دوم راهنمایی سری 22

نمونه سوالات فصل موج دوم راهنمایی سری 22

نویسنده : سیده نرجس قوام شنبه 18 آذر 1391 07:12 ب.ظ  •   

سوالات فصل سوم علوم تجربی دوم  راهنمائی (موج)


سوالات فصل سوم علوم تجربی دوم  راهنمائی (موج)

ردیف

سوالات

نمره

1

جملات زیر را با کلمات مناسب پر کنید.

 به حرکت های رفت و برگشتی مثل حرکت آونگ، ................ می گویند. 

 

2

جسم در حال نوسان را .................. می نامند. 

 

3

موج با خود ................ حمل می کند. 

 

4

به فاصله ی دو برآمدگی یک موج ................. می گویند. 

 

5

به جابه جایی موج در یک محیط ............... گویند. 

 

6

سرعت موج در یک محیط به ................ محیط بستگی دارد. 

 

7

به تعداد نوسانهایی که یک نوسانگر در مدت یک ثانیه انجام می دهد ................... می گویند. 

 

8

امواج .................. در خلاء نیز منتشر می شوند. 

 

9

به مدت زمانی که طول می کشد تا نوسانگر یک نوسان انجام دهد .............. می گویند. 

 

10

یکای (واحد) بسامد ................ است. 

 

11

هر چه نوسانگری تندتر نوسان کند زمان هر نوسان آن ............. می شود. 

 

12

هر چه نوسانگری تندتر نوسان کند بسامد آن ............... است. 

 

13

به صوت هایی که بسامد آن ها کمتر از 20 هرتز باشد ................. می گویند. 

 

14

به هر جسمی که صوت تولید کند ................ می گویند. 

 

15

امواجی که برای انتشار احتیاج به ذره های ماده دارند امواج ............... نام دارند. 

 

16

موج های رادیویی و موج های نورانی از یک نوع هستند و به آن ها موج های ............... می گویند. 

 

17

به موج های صوتی که بسامد آن حدود بین 20 تا 000/20 نوسان در ثانیه باشد ............... گویند. 

 

18

موج های الکترومغناطیسی، برخلاف موج های صوتی از .............. نیز می گذرند. 

 

19

سرعت موج های ............. بسیار بیشتر از سرعت امواج مکانیکی هست. 

 

20

سرعت موج های صوتی در هوا و در دمای معمولی حدود ............ متر بر ثانیه است. 

 

21

به صوت هایی که بسامد آن ها از 000/20 هرتز بیشتر باشد .............. می گویند. 

 

22

پرتوهای گاما از امواج .................. محسوب می شوند. 

 

23

فراصوت و فروصوت برای ................. قابل شنیدن نیست. 

 

24

ارسال پیام های تلویزیونی از هر نقطه ی زمین به نقطه ی دیگر توسط ................. به راحتی انجام می شود. 

 

25

سرعت انتشار موج های الکترومغناطیسی در هوا، حدود ............. متربرثانیه است. 

 

26

از مشخصات هر موج سرعت انتشار، طول موج و ................. می باشد. 

 

27

موجهای الکترومغناطیسی در طیف بر حسب .............. مرتب می شوند. 

 

28

موج های الکترومغناطیسی را بر حسب ............. و کاربرد آن ها نام گذاری می کنند. 

 

29

گزینه درست را با علامت × مشخص کنید.

کدام یک بسامد بیشتری دارد؟        الف) اشعه X           ب) اشعه گاما            ج) امواج رادیویی         د) نور مرئی 

 

30

کدام یک در خلاء منتشر نمی شود؟الف) امواج رادیویی               ب) امواج صوتی         ج) اشعه ی فوق بنفش               د) اشعه فروسرخ

 

31

حدود شنوایی انسان کدام یک از موج های زیر است؟الف) بسامد کمتر از 20 هرتز                                  ب) بسامد بیشتر از 000/20 هرتز       

 ج) بسامد بین 20 تا 000/20 هرتز                         د) بسامد کمتر از 1000 هرتز 

 

32

در عکس برداری از جنین در بدن مادر از کدام نوع موج استفاده می شود؟الف) فروصوت          ب) فراصوت         ج) اشعه X               د) صوت 

 

33

سرعت موج در یک محیط به کدام یک از عوامل زیر بستگی دارد؟الف) دوره               ب) بسامد              ج) جنس محیط               د) شکل موج 

 

34

فنری در هر 1 (یک) ثانیه 20 نوسان انجام می دهد. دوره این فنر چقدر است؟الف) 20                  ب)05/0                ج)  1                د) 10

 

35

اگر نوسانگری در یک دقیقه 4 (چهار) رفت و برگشت انجام دهد دوره آن چقدر است؟الف) 15ثانیه       ب) 30ثانیه       ج) 45ثانیه          د) 60ثانیه 

 

36

از حیوانات نام برده کدام یک با ایجاد فراصوت و بازتاب آن می تواند موانع را تشخیص دهد؟الف) قورباغه     ب) اسب    ج) عنکبوت      د) خفاش

 

37

یکای اندازه گیری دوره چیست؟     الف) متر                 ب) متربرثانیه                   ج) ثانیه                  د) هرتز 

 

38

با موج چه چیزی منتشر می شود؟           الف) ماده         ب) ذره های محیط           ج) انرژی              د) چشمه های موج 

 

39

یکای اندازه گیری فرکانس چیست؟              الف) ثانیه                     ب) هرتز                    ج) متر                    د) ژول

 

40

کدام یک از امواج زیر برای انتقال نیاز به ماده دارد؟          الف) رادار              ب) مادون قرمز               ج) رادیویی               د) فراصوتی 

 

41

بسامد کدام یک از امواج بیشتر است؟الف) پرتوهای گاماž                  ب) نور مرئیž               ج) امواج فروسرخž                  د) امواج مایکروویوž 

 

42

از کدام یک از امواج زیر در صنعت و پزشکی استفاده می شود؟    الف) فراصوت              ب) فروصوت                 ج) صوت                  د) گاما 

 

43

بسامد کدام یک از امواج بیشتر است؟الف) پرتوهای گاماž             ب) نور مرئیž         ج) امواج فروسرخž               د) امواج مایکروویوž 

 

44

کدام یک از موج های زیر طول موج بلندتری دارند؟الف) پرتوهای گاماž          ب) امواج رادیوییž         ج) امواج رادارž              د) پرتوهای ایکسž 

 

45

موج با فرکانس 50 هرتز توسط یک چشمه ی موج در آب ایجاد شده است اگر سرعت انتشار این موج 5 متربرثانیه باشد، طول موج چقدر خواهد بود؟

الف) 10مترž                ب) 1مترž                  ج)   متر ž                      د)    متر ž 

 

46

به جسمی که در یک محیط موج ایجاد می کند چه می گویند؟الف) چشمه ی نورž          ب) چشمه ی صوتž        ج) چشمه ی موجž         د) دیاپازونž  

 

47

کدام یک از موجهای زیر برای انتشار نیاز به ذره های ماده دارد؟   الف) گاما، رادار        ب) فنر، فروسرخ         ج) فنر، آب        د) آب، فرابنفش 

 

48

اختراع کدام مورد باعث شده که بتوان چند پیام را هم زمان ارسال کرد؟ الف) موج           ب) تارهای نوری             ج) آنتن               د) ماهواره  

 

49

سرعت موج های صوتی در هوا و در دمای معمولی چقدر است؟     الف) 300 متربرثانیه                                  ب) 340 متربرثانیه        

ج) 300 میلیون متربرثانیه                         د) 340 هزار متربرثانیه  

 

50

کدام موج نمی تواند از خلاء عبور کند؟              الف) نورž          ب) امواج رادیوییž              ج) فروصوتž           د) اشعه ی ایکسž 

 

51

موج های الکترومغناطیسی را بر حسب چه چیزهایی نام گذاری می کنند؟  الف) بسامد       ب) کاربرد       ج) طول موج        د) بسامد و کاربرد  

 

52

سرعت انتشار موج های الکترومغناطیسی در هوا چقدر است؟             الف) 340 متربرثانیه                            ب) 340 میلیون متربرثانیه                    

ج) 300 میلیون متربرثانیه                   د) 300 هزار متربرثانیه  

 

53

سرعت انتشار موج های الکترومغناطیسی در هوا چقدر است؟                 الف) 340 متربرثانیه                            ب) 340 میلیون متربرثانیه                    

ج) 300 میلیون متربرثانیه                   د) 300 هزار متربرثانیه  

 

54

کدام یک از موارد زیر برای ارسال پیام از اسب های چاپار استفاده می کردند؟  الف) قبیله های سرخ در آمریکا                  ب) ایرانیان در دورۀ هخامنشیان                 

ج) دریانوردان قدیم                               د) ایرانیان در دورۀ ساسانیان 

 

55

سؤالات تشریحی

حرکت نوسانی (ارتعاشی) چیست؟

 

 

56

منظور از دوره چیست؟ 

 

 

57

چشمه صوت چیست؟ مثال بزنید.

 

 

58

منظور از موجهای صوتی چیست؟ 

 

 

59

منظور از فراصوت چیست؟  منظور از فروصوت چیست؟ 

 

 

60

کدام موج های صوتی توسط گوش انسان شنیده نمی شوند؟ 

 

61

موج چه چیز را منتشر می کند؟ 

 

62

منظور از سرعت انتشار موج چیست؟ 

 

63

طول موج را توضیح دهید. 

 

64

دو مورد از استفاده های فراصوت را نام ببرید. 

 

65

تفاوت موج های الکترومغناطیسی با موج های صوتی چیست؟ (دو مورد نام ببرید). 

 

 

66

اگر توپی را در سطح آب قرار دهیم سپس ضربه ای به درون آب بزنیم، الف- آیا توپ به ما نزدیک می شود یا دور؟ ب- حرکت توپ چگونه است؟ ج- چه چیز موجب حرکت توپ می شود؟ 

 

65

منظور از بسامد یا فرکانس چیست؟ 

 

66

مشخصات موج را نام ببرید. 

 

67

چرا امروزه از فراصوت به جای پرتوهای X در پزشکی استفاده می شود؟

 

 

68

چرا در پدیده ی رعد و برق صدای آن بعد از دیدن برق (نور) شنیده می شود؟

 

 

69

در طیف الکترومغناطیس چه امواجی وجود دارند؟ نام ببرید. 

 

 

70

امواج به چند دسته تقسیم می شوند؟ نام ببرید. 

 

71

ویژگی های امواج مکانیکی را بنویسید. 

 

 

72

موج های صوتی به چند گروه تقسیم می شوند؟ نام برده و محدوده ی فرکانس هر یک را بنویسید. 

 

 

73

در یک نوسانگر در هر ثانیه 6 نوسان انجام می گیرد زمان یک نوسان را حساب کنید.

 

 

74

محدوده ی شنوایی انسان را توضیح دهید. 

 

75

با توضیح یک آزمایش ساده ثابت کنید که امواج صوتی در خلاء منتشر نمی شوند؟

 

 

 

آخرین ویرایش: یکشنبه 19 آذر 1391 10:32 ب.ظ

پنجشنبه 16 شهریور 1396 11:34 ب.ظ
I'm impressed, I must say. Seldom do I encounter a blog that's both educative
and engaging, and let me tell you, you have hit the nail on the head.

The issue is an issue that too few men and women are speaking
intelligently about. Now i'm very happy I came across this in my search for something concerning
this.
شنبه 14 مرداد 1396 07:09 ق.ظ
Exceptional post however , I was wondering if you could write a litte more on this subject?

I'd be very grateful if you could elaborate a little bit more.

Cheers!
چهارشنبه 23 فروردین 1396 12:28 ب.ظ
Hi there would you mind letting me know which webhost
you're working with? I've loaded your blog in 3 different browsers and I must say this blog
loads a lot quicker then most. Can you recommend a good web hosting provider
at a reasonable price? Kudos, I appreciate it!
شنبه 16 دی 1391 09:03 ق.ظ
ممنونم خانم قوام اما این سوالات بسیار راحت بو من مدرسه نمونه میرم لطفا سوالات سخت تری را برای افرادی مثل من بگذارید ممنون میشم
دوشنبه 4 دی 1391 03:25 ب.ظ
عشقمی خانم قوام
شنبه 2 دی 1391 10:15 ب.ظ
بسیار عالی اما كمی سخت
جمعه 1 دی 1391 01:32 ب.ظ
سپاسگزارم استاد بزرگوارم.خیلی خوب بود.
سیده نرجس قوام
ا زتوجهت سپاسگذارم
سه شنبه 28 آذر 1391 11:20 ب.ظ
ممنونم خانم قوام
یکشنبه 19 آذر 1391 11:07 ب.ظ
سوال ها خیلی خوب بود فقط خیلی در سطح کتاب بود درسته
سیده نرجس قوام
بله این سوالات برای مرور بود منتظر سوالات کاملتر باشید
یکشنبه 19 آذر 1391 04:02 ب.ظ
ممنونم خانوم قوام واقعا نمونه سوالات خوبی بود
شنبه 18 آذر 1391 08:18 ب.ظ
کامل و عالی بود
شنبه 18 آذر 1391 06:35 ب.ظ
عالی اما کمی سخت بود
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر