تبلیغات
تحقیقات علوم - نكات دستگاه عصبی نورون31

نكات دستگاه عصبی نورون31

نویسنده : سیده نرجس قوام سه شنبه 28 آذر 1391 12:03 ق.ظ  •   

نكات  دستگاه عصبی.     خواص ویژه ی دستگاه عصبی عبارتند از :

1- تأثیر پذیری نسبت به محرك ها

2- ایجاد یك جریان عصبی كه نتیجه اثر محرك است

3- هدایت جریان عصبی از یك نقطه‌ی دستگاه به نقطه ی دیگر

 4- انتقال پیام از یك واحد عصبی به یك واحد دیگر

تنظیم عصبی و انواع آن

3.        فعالیت های عصبی جانوران به طور كلی در دو جهت انجام می شود:

1- تنظیم فعالیت های درونی 

2- تنظیم موقعیت جانور نسبت به محیط خارجی

4.     مثال : در عمل خوردن غذا نیاز به 1- كمك گیرنده های صورت كه وجود غذا را در قسمت های مختلف دهان حس كنند. 2- اعصابی كه این خبر را به مراكز تنظیم كننده‌ی مغز ببرند.  3- اعصابی كه از این مراكز به عضلات و غدد گوارشی دستورها را برسانند.

5.        در بسیاری موارد ، هر دو نوع تنظیم عصبی داخلی و خارجی با هم كار می كنند. مانند فرار گربه در اثر شنیدن صدای وحشتناك

ساختمان نورون

6.        واحد ساختمان و عمل در دستگاه عصبی نورون نام دارد. (نورون = سلول عصبی )

7.        نورون ها پیام های عصبی را به بافت ها و اندام های بدن مانند ماهیچه ها ، غده ها و نیز نورون های دیگر می فرستند.

8.        نورون ها انواع گوناگون داند اما اساس ساختاری همه ی آنها مانند یكدیگر است.

9.        ساختمان نورون دارای بخش های مختلف است كه در شكل كتاب رسم و نامگذاری شده است.(ص 28 كتاب)

10.    رشته هایی كه از جسم سلولی نورون بیرون زده‌اند دو دسته‌اند : 1- دندریت                           2- آكسون

11.    دندریت ها پیام را دریافت كرده و به جسم سلولی می رسانند.

12.    آكسون پیام عصبی را از جسم سلولی تا انتهای خود هدایت می كند.

13.    انتهای آكسون ، پایانه‌ی آكسون نام دارد.

14.    پیام عصبی از محل پایانه‌ی آكسون از یك نورون به نورون دیگر یا یك سلول دیگر انتقال می یابد.

نورون های میلین دار

15.    بسیاری از نورون ها را لایه ای از جنس غشا ( پروتئین و فسفولیپید) به نام غلاف میلین پوشانده است.

16.    میلین 1- رشته های آكسون و دندریت را عایق بندی می كند 2- میلین همچنین باعث افزایش سرعت حركت پیام عصبی می شود.

17.    میلین را سلول های پشتیبان كه آكسون و دنریت را احاطه كرده‌اند ، تولید می كنند.

18.    غلاف میلین در قسمت هایی از رشته ی عصبی (دندریت یا آكسون ) قطع می شود. به این قسمت ها گره رانویه گفته می شود.

19.    در محل گره رانویه غشای رشته ی عصبی در تماس با مایع اطراف سلول قرار می گیرد.

20.    هدایت پیام عصبی در رشته های دارای میلین سریعتر است زیرا پیام عصبی از یك گره رانویه به گره دیگر جهش می كند.

21.    رشته های عصبی دارای قطر بیشتر پیام عصبی را سریعتر هدایت می كنند.

22.    وجود میلین در نورون هایی كه مربوط به حركات سریع بدن هستند بسیار مفید است.

انواع نورون ها

23.    نورون ها  از نظر عملی كه انجام می دهند 3 نوع هستند : 1- نورون های حسی         2- نورون های حركتی     3- نورون های رابط

24.    نورون های حسی اطلاعات را از اندام حسی مثل پوست به نخاع و مغز می رسانند. در این نورون ها طول دندریت بلندتر از آكسون است.

25.    نورون های حركتی فرمان های مغز و نغاع را به ماهیچه ها و اندام دیگر می برند. در این نورون ها طول آكیون بلندتر از دندریت است.

26.   نورون های رابط میلین ندارند و رابط بین یك نورون حسی و یك نورون حركتی هستند . در این نورون ها اندازه‌ی آكسون و دندریت چندان تفاوتی با همدیگر ندارد.

فعالیت نورون

27.    بین دو سوی غشای نورون اختلاف پتانسیل الكتریكی وجود دارد كه به دو صورت 1- آرامش  و  2- فعال    مشاهده می شود.

28.    زمانی كه نورون در حال فعالیت عصبی نیست ، گفته می شود كه نورون در حال استراحت یا آرامش است.

29.    اختلاف پتانسیل الكتریكی بین دو سوی غشا در حال استراحت نورون ، پتانسیل آرامش نام دارد.

30.    در هنگام پتانسیل آرامش ، پتانسیل درون سلول نسبت به بیرون سلول عصبی ، منفی است.

31.    به طور معمول غلظت سدیم در بیرون سلول و نیز غلظت پتاسیم در درون سلول بیشتر است.

32.    یون های سدیم تمایل دارند كه وارد سلول شوند و یون های پتاسیم تمایل به خروج از سلول را دارند.

33.   در حالت استراحت ، نفوذپذیری غشا نسبت به پتاسیم بسیار بیشتر از نفوذپذیری آن نسبت به سدیم است. در نتیجه درون  سلول نسبت به بیرون آن منفی خواهد شد.

34.    در صورت ادامه‌ی روند نفوذ سدیم و پتاسیم تعادل یونی سلول به هم می خورد و سلول باید به نحوی مانع به هم خوردن تعادل شود.

35.   پروتئینی در غشا به نام پمپ سدیم – پتاسیم با مصرف انرژی ATP ، یون های سدیم را به خارج و یون های پتاسیم را به داخل سلول می راند  و باعث ایجاد و حفظ حالت تعادل می شود.

36.    پتانسیل عمل عبارت است از تغییر ناگهانی و شدید اختلاف پتانسیل در دو سوی غشا  .

37.   در طی پتانسی عمل در زمان بسیار كوتاهی پتانسیل داخل غشا نسبت به خارج آن مثبت تر می شود و بلافاصله به حالت اول بر می گردد.(منظور از حالت اول همان پتانسیل آرامش است)

38.   چون پتانسیل عمل پس از تولید دریك نقطه از سلول عصبی ، در نقاط مجاور هم ایجاد می شود و نقطه به نقطه در طول رشته ی عصبی سیر می كند ، به آن پیام عصبی گفته می شود.

39.   در منحنی تغییر پتانسیل غشا ، در ابتدا پتانسیل داخل غشا مثبت شده (بخش بالا رو منحنی ) و سپس منفی می شود (بخش پائین رو منحنی ) و سرانجام به حالت پتانسیل آرامش می رسد.

40.   علت مثبت تر شدن پتانسیل درون سلول (بالا رفتن منحنی ) باز شدن كانال های دریچه دار سدیمی و ورود ناگهانی یون های سدیم به درون سلول است.

41.    علت منفی شدن درون سلول (پائین رفتن منحنی ) باز شدن كانال های درچه دار پتاسیمی و خروج ناگهانی یون های پتاسیم از سلول است.

42.   در پتانسیل عمل در ابتدا كانال های دریچه دار سدیمی باز می شوند و بعد از بسته شدن آنها نوبت به باز شدن كانال های دریچه دار پتاسیمی می رسد.

43.   بعد از پایان پتانسیل عمل ، فعالیت بیشتر  پمپ سدیم – پتاسیم سبب می شود كه غلظت یون های سدیم و پتاسیم در دو سمت غشا به حالت پتانسیل آرامش برگردد.

ارتباط نورون ها با یكدیگر و با سلول های غیر عصبی

44.    وقتی پیام عصبی به پایانه‌ی آكسون می رسد ، می تواند به سلول های دیگر منتقل شود.

45.    محلی را كه در آن یك نورون با یك سلول دیگر ارتباط برقرار می كند ، سیناپس می نامند.

46.    در محل سیناپس ، نورون انتقال دهنده را نورون پیش سیناپسی و سلول دریافت كننده ، سلول پس سیناپسی خوانده می شود.

47.   وقتی جریان عصبی به پایانه‌ی آكسون نورون پیش سیناپسی می رسد، باید فضای سیناپسی را طی كند و به سلول پس سیناپسی منتقل شود. این كار با آزاد شدن ماده ای كه انتقال دهنده‌ی عصبی نام دارد انجام می شود.

48.    نتقال دهنده های عصبی انواع گوناگونی دارند . مثلا انتقال دهنده ی عصبی در ماهیچه های آدمی استیل كولین است.

49.   وقتی پیام عصبی به پایانه ی آكسون نورن پیش سیناپسی می رسد ، وزیكول های محتوی انتقال دهنده ها با غشای سلول آمیخته می شود و مولكول های انتقال دهنده به درون فضای سیناپسی آزاد می شوند و به سلول پس سیناپسی می رسند.

50.    انتقال دهنده‌های عصبی پس از رسیدن به نورون پس سیناپسی ، سبب تغییر پتانسی الكتریكی آن می شوند.

51.    تغییر در نورون پس سیناپسی می تواند در جهت فعال كردن یا مهار كردن نورون پس سیناپسی باشد.
آخرین ویرایش: چهارشنبه 29 آذر 1391 08:32 ب.ظ

سه شنبه 29 مرداد 1398 03:59 ق.ظ
cheers lots this fabulous website is elegant plus relaxed
چهارشنبه 16 مرداد 1398 03:35 ب.ظ
An intriguing discussion is definitely worth comment.
I do believe that you ought to publish more about this issue, it may not be a taboo subject but usually people don't speak about such topics.
To the next! Best wishes!!
دوشنبه 14 مرداد 1398 06:37 ب.ظ
thanks a lot considerably this excellent website is actually
conventional in addition to laid-back
جمعه 11 مرداد 1398 12:52 ب.ظ
I really like your blog.. very nice colors & theme.

Did you create this website yourself or did you hire someone to do it for you?
Plz answer back as I'm looking to design my own blog and would like to find out where u got this
from. thanks a lot
دوشنبه 7 مرداد 1398 10:08 ب.ظ
Hello! I could have sworn I've visited this web site before but after going through a few of the articles I realized
it's new to me. Anyways, I'm definitely pleased I discovered
it and I'll be book-marking it and checking back frequently!
دوشنبه 31 تیر 1398 07:00 ق.ظ
viagra for uk
<a href="https://www.viagraforsalemsn.com/">boots viagra over counter</a>
شنبه 29 تیر 1398 12:02 ق.ظ
thanks a lot this website will be conventional along with relaxed
پنجشنبه 27 تیر 1398 10:17 ب.ظ
"We have to build completely to another crescendo, cheri," he said.

"Therefore we will have an ending that'll be as none before."

His smile was decadent, his eyes were stuffed with lust, and also the soft skin of his hard cock against my sex was having its intended effect.
I'd been feeling a stronger arousal now as I felt his cock slide between my sensitive lips.
I felt the head of his cock push agonizingly at the entrance of my pussy, and I needed
him to thrust into me hard. Instead he retracted and slid his hardness back approximately my clit.


I'd been aching to get him inside, and I possibly could tell that his ought to
push that wonderful hard cock inside me was growing.
His moans grew to enhance mine, and I knew the sense of my wet pussy lips
for the head of his cock was getting too much for both of us.


"Allow finale begin," he was quoted saying, anf the husband slid
the tip of his cock inside me.

We both gasped when he held his cock there for your moment.
I contracted my pussy to tug him further inside,
and hubby threw his head back with the sensation. Inch by excruciating inch he pushed his cock
inside me, with each time I squeezed my pussy around him.
His cock felt wonderful because it filled me,
but I wanted it inside me. I rolled sideways and rested
my leg against his shoulder, and the man plunged his cock
entirely in.
چهارشنبه 26 تیر 1398 08:34 ب.ظ
viagra free
<a href="https://www.viagraforsalemsn.com/">buy viagra online</a>
دوشنبه 24 تیر 1398 02:03 ق.ظ
"We have to build to another crescendo, cheri,"
he said. "Therefore we may have an ending that will be as none before."

His smile was decadent, his eyes were filled with lust, and the
soft skin of his hard cock against my sex was having its intended effect.
I became feeling a stronger arousal now as I felt his cock slide between my sensitive
lips. I felt the of his cock push agonizingly at the doorway
of my pussy, and I want to him to thrust into me hard. Instead he pulled back and
slid his hardness back up to my clit.

I'm aching to have him inside, and I really could tell that his ought to push that wonderful hard cock inside me
was growing. His moans grew to match mine, and I knew
the experience of my wet pussy lips for the head
of his cock was getting a lot for of us.

"Allow the finale begin," he explained, and the man slid
the tip of his cock inside me.

The two of us gasped as he held his cock there for just a moment.
I contracted my pussy in order to him further inside, and then he threw his
return with the sensation. Inch by excruciating inch he pushed his cock inside me, every time I squeezed my pussy around
him. His cock felt wonderful mainly because it filled me, but I needed all this inside me.
I rolled aside and rested my leg against his shoulder,
anf the husband plunged his cock right in.
جمعه 21 تیر 1398 01:42 ب.ظ
Index Search Villas and lofts for rent, search
by region, find in minutes a villa to book by city, a range of rooms lofts and villas.
Be astounded by the pictures and data that the site has to
make available you. The website is a center for everyone the ads
inside the field, bachelorette party? Spend playtime with somebody who
leaves Israel? No matter what the reason you should rent a villa for the
two event or maybe an organization recreation ideal for any age.
The site is also the middle of rooms because of the hour, which
is another subject, for lovers who are trying
to find an expensive room equipped for discreet entertainment which has a spouse or
lover. Regardless of what you would like, the 0LOFT website
constitutes a look for you to identify rentals for loft villas and rooms throughout Israel, North South and Gush Dan.
جمعه 14 تیر 1398 05:24 ق.ظ
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters on Everton Park in Singapore.
I'm having black coffee, he's developing a cappuccino.

He or she is handsome. Brown hair slicked back, glasses which fit his face, hazel eyes
and the most wonderful lips I've seen. They're nice, with
incredible arms plus a chest that stands out about this sweater.
We're standing ahead of one another talking about people,
what you want money for hard times, what we're in search of on another
person. He starts telling me that he's got been rejected loads
of times.

‘Why Andrew? You're so handsome. I'd never reject you
', I only say He smiles at me, biting his lip.

‘Oh, I would not know. Everything happens for an excuse right.
But tell me, utilize reject me, could you Ana?' He said.‘No, how could I?' , I replied

"So, make use of mind if I kissed you right now?' he said as I get far better him and kiss him.

‘Next time don't ask, do it.' I reply.

‘I love the way you think.' , he said.

Meanwhile, I start scrubbing my calcaneus within his leg, massaging it slowly. ‘What exactly do you want ladies? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘I like determined women. Someone discussion whatever they want. A person that won't say yes even if I said yes. Someone who's unafraid of trying new things,' he says. ‘I'm never afraid when trying new things, especially on the subject of making new things in the sack ', I intimate ‘And I really like women who are direct, who cut throughout the chase, like you recently did. To become
honest, what a huge turn on.
یکشنبه 9 تیر 1398 10:59 ق.ظ
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters on Everton Park in Singapore.

I'm having black coffee, he's using a cappuccino. He's handsome.
Brown hair slicked back, glasses that fit his face, hazel eyes and the most
amazing lips I've seen. They're well made, with incredible arms and also a chest that
sticks out within this sweater. We're standing ahead of one another speaking about people, what
we would like for future years, what we're interested in on another
person. He starts saying that he's been rejected loads of times.


‘Why Andrew? You're so handsome. I'd never reject you ', I have faith that He smiles at
me, biting his lip.

‘Oh, I wouldn't know. Everything happens for a reason right.
But let me know, you would not reject me, might you Ana?' He said.


‘No, how could I?' , I replied

"So, you would not mind if I kissed you at this time?' he explained as I buy better him and kiss him.

‘The very next time don't ask, do it.' I reply.

‘I like the method that you think.' , he said.

In the meantime, I start scrubbing my high heel in her leg, massaging it slowly. ‘Exactly what do you like in ladies? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘I really like determined women. Someone that knows what we want. Someone who won't say yes simply because I said yes. Someone who's not scared of trying new things,' he says. ‘I'm never afraid of attempting interesting things, especially on the subject of making something totally new in the bedroom ', I intimate ‘And I adore women who are direct, who cut with the chase, like you simply did. To generally be
honest, what a huge turn on.'
شنبه 1 تیر 1398 07:54 ب.ظ
Simply want to say your article is as amazing.

The clarity in your publish is just nice and that i can assume you are a professional on this subject.

Well with your permission allow me to clutch your
feed to stay updated with forthcoming post. Thank you a million and please continue the gratifying work.
شنبه 1 تیر 1398 07:32 ب.ظ
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters on Everton Park in Singapore.

I'm having black coffee, he's having a cappuccino. He could be handsome.
Brown hair slicked back, glasses that fit his face, hazel eyes and the most beautiful lips I've seen. He is well developed, with incredible arms plus a chest that
stands out within this sweater. We're standing in the
front of one another preaching about our way of life,
what we would like for future years, what we're interested in on another
person. He starts saying that they have been rejected
loads of times.

‘Why Andrew? You're so handsome. I'd never reject you ',
I have faith that He smiles at me, biting his lip.

‘Oh, I really don't know. Everything happens for a reason right.
But tell me, you would not reject me, can you Ana?' He
said.

‘No, how could I?' , I replied

"So, you wouldn't mind if I kissed you right now?' he said as I recieve nearer to him and kiss him.

‘The next time don't ask, do exactly it.' I reply.

‘I enjoy how you would think.' , he said.

In the meantime, I start scrubbing my rearfoot in his leg, massaging it slowly. ‘What exactly do you wish in ladies? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘Everyone loves determined women. Someone you never know what we want. Someone that won't say yes even though I said yes. Someone who's not afraid when you try a new challenge,' he says. ‘I'm never afraid of attempting a new challenge, especially with regards to making something totally new in the bed room ', I intimate ‘And I like ladies who are direct, who cut in the chase, like you merely did. Being
honest, what a huge turn on.'
یکشنبه 26 خرداد 1398 12:58 ب.ظ
Index Search Villas and lofts rented, search by region, find
in a few minutes a villa to rent by city, a range of
جمعه 24 خرداد 1398 01:41 ب.ظ
Νoww the combination is able to make your codfish balls.
جمعه 24 خرداد 1398 10:17 ق.ظ
Ƭhese coԀfish balls are delicioᥙs too eat plain.
جمعه 24 خرداد 1398 09:07 ق.ظ
We used tօ havee velveeta scrambled eggs too!
جمعه 24 خرداد 1398 08:05 ق.ظ
ᒪower every bowl аnd gently drop eggvs into water.
جمعه 24 خرداد 1398 06:23 ق.ظ
And wһy not eatt eggs ffoг dinner as a substitute of breakfast?
جمعه 24 خرداد 1398 12:01 ق.ظ
4. Scotych Еցɡs: Make Medium-Boiled Eggs (No.
چهارشنبه 22 خرداد 1398 12:31 ب.ظ
Scгambledd eggs ⅼaceed with melted cheese , of course.
چهارشنبه 22 خرداد 1398 09:13 ق.ظ
Oⅼіve oil is impߋrtant additionally аlongside the codfіsh.
چهارشنبه 22 خرداد 1398 08:46 ق.ظ
Cսmparra Rasρberry Pi thre Manneauin B 1 Gb RAM deе la eMAG!
چهارشنبه 22 خرداد 1398 04:49 ق.ظ
appreciate it a good deal this website will be proper as well as relaxed
چهارشنبه 22 خرداد 1398 04:17 ق.ظ
Codfish is ɑ Wordcs witһ Buddsies phrase.
چهارشنبه 22 خرداد 1398 02:59 ق.ظ
Τhe asweг is giveen in ttһe paragraph above.
سه شنبه 21 خرداد 1398 04:58 ب.ظ
Cuumpara Raspberry Pi 3 Mannеquin B 1 Gb RAM de la eMAG!
سه شنبه 21 خرداد 1398 11:46 ق.ظ
Cumpara RaspЬerry Pi 3 Model B 1 Gb RAM dee la eMAG!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

نمایش نظرات 1 تا 30