تبلیغات
تحقیقات علوم - نكات دستگاه عصبی نورون31

نكات دستگاه عصبی نورون31

نویسنده : سیده نرجس قوام دوشنبه 27 آذر 1391 11:03 ب.ظ  •   

نكات  دستگاه عصبی.     خواص ویژه ی دستگاه عصبی عبارتند از :

1- تأثیر پذیری نسبت به محرك ها

2- ایجاد یك جریان عصبی كه نتیجه اثر محرك است

3- هدایت جریان عصبی از یك نقطه‌ی دستگاه به نقطه ی دیگر

 4- انتقال پیام از یك واحد عصبی به یك واحد دیگر

تنظیم عصبی و انواع آن

3.        فعالیت های عصبی جانوران به طور كلی در دو جهت انجام می شود:

1- تنظیم فعالیت های درونی 

2- تنظیم موقعیت جانور نسبت به محیط خارجی

4.     مثال : در عمل خوردن غذا نیاز به 1- كمك گیرنده های صورت كه وجود غذا را در قسمت های مختلف دهان حس كنند. 2- اعصابی كه این خبر را به مراكز تنظیم كننده‌ی مغز ببرند.  3- اعصابی كه از این مراكز به عضلات و غدد گوارشی دستورها را برسانند.

5.        در بسیاری موارد ، هر دو نوع تنظیم عصبی داخلی و خارجی با هم كار می كنند. مانند فرار گربه در اثر شنیدن صدای وحشتناك

ساختمان نورون

6.        واحد ساختمان و عمل در دستگاه عصبی نورون نام دارد. (نورون = سلول عصبی )

7.        نورون ها پیام های عصبی را به بافت ها و اندام های بدن مانند ماهیچه ها ، غده ها و نیز نورون های دیگر می فرستند.

8.        نورون ها انواع گوناگون داند اما اساس ساختاری همه ی آنها مانند یكدیگر است.

9.        ساختمان نورون دارای بخش های مختلف است كه در شكل كتاب رسم و نامگذاری شده است.(ص 28 كتاب)

10.    رشته هایی كه از جسم سلولی نورون بیرون زده‌اند دو دسته‌اند : 1- دندریت                           2- آكسون

11.    دندریت ها پیام را دریافت كرده و به جسم سلولی می رسانند.

12.    آكسون پیام عصبی را از جسم سلولی تا انتهای خود هدایت می كند.

13.    انتهای آكسون ، پایانه‌ی آكسون نام دارد.

14.    پیام عصبی از محل پایانه‌ی آكسون از یك نورون به نورون دیگر یا یك سلول دیگر انتقال می یابد.

نورون های میلین دار

15.    بسیاری از نورون ها را لایه ای از جنس غشا ( پروتئین و فسفولیپید) به نام غلاف میلین پوشانده است.

16.    میلین 1- رشته های آكسون و دندریت را عایق بندی می كند 2- میلین همچنین باعث افزایش سرعت حركت پیام عصبی می شود.

17.    میلین را سلول های پشتیبان كه آكسون و دنریت را احاطه كرده‌اند ، تولید می كنند.

18.    غلاف میلین در قسمت هایی از رشته ی عصبی (دندریت یا آكسون ) قطع می شود. به این قسمت ها گره رانویه گفته می شود.

19.    در محل گره رانویه غشای رشته ی عصبی در تماس با مایع اطراف سلول قرار می گیرد.

20.    هدایت پیام عصبی در رشته های دارای میلین سریعتر است زیرا پیام عصبی از یك گره رانویه به گره دیگر جهش می كند.

21.    رشته های عصبی دارای قطر بیشتر پیام عصبی را سریعتر هدایت می كنند.

22.    وجود میلین در نورون هایی كه مربوط به حركات سریع بدن هستند بسیار مفید است.

انواع نورون ها

23.    نورون ها  از نظر عملی كه انجام می دهند 3 نوع هستند : 1- نورون های حسی         2- نورون های حركتی     3- نورون های رابط

24.    نورون های حسی اطلاعات را از اندام حسی مثل پوست به نخاع و مغز می رسانند. در این نورون ها طول دندریت بلندتر از آكسون است.

25.    نورون های حركتی فرمان های مغز و نغاع را به ماهیچه ها و اندام دیگر می برند. در این نورون ها طول آكیون بلندتر از دندریت است.

26.   نورون های رابط میلین ندارند و رابط بین یك نورون حسی و یك نورون حركتی هستند . در این نورون ها اندازه‌ی آكسون و دندریت چندان تفاوتی با همدیگر ندارد.

فعالیت نورون

27.    بین دو سوی غشای نورون اختلاف پتانسیل الكتریكی وجود دارد كه به دو صورت 1- آرامش  و  2- فعال    مشاهده می شود.

28.    زمانی كه نورون در حال فعالیت عصبی نیست ، گفته می شود كه نورون در حال استراحت یا آرامش است.

29.    اختلاف پتانسیل الكتریكی بین دو سوی غشا در حال استراحت نورون ، پتانسیل آرامش نام دارد.

30.    در هنگام پتانسیل آرامش ، پتانسیل درون سلول نسبت به بیرون سلول عصبی ، منفی است.

31.    به طور معمول غلظت سدیم در بیرون سلول و نیز غلظت پتاسیم در درون سلول بیشتر است.

32.    یون های سدیم تمایل دارند كه وارد سلول شوند و یون های پتاسیم تمایل به خروج از سلول را دارند.

33.   در حالت استراحت ، نفوذپذیری غشا نسبت به پتاسیم بسیار بیشتر از نفوذپذیری آن نسبت به سدیم است. در نتیجه درون  سلول نسبت به بیرون آن منفی خواهد شد.

34.    در صورت ادامه‌ی روند نفوذ سدیم و پتاسیم تعادل یونی سلول به هم می خورد و سلول باید به نحوی مانع به هم خوردن تعادل شود.

35.   پروتئینی در غشا به نام پمپ سدیم – پتاسیم با مصرف انرژی ATP ، یون های سدیم را به خارج و یون های پتاسیم را به داخل سلول می راند  و باعث ایجاد و حفظ حالت تعادل می شود.

36.    پتانسیل عمل عبارت است از تغییر ناگهانی و شدید اختلاف پتانسیل در دو سوی غشا  .

37.   در طی پتانسی عمل در زمان بسیار كوتاهی پتانسیل داخل غشا نسبت به خارج آن مثبت تر می شود و بلافاصله به حالت اول بر می گردد.(منظور از حالت اول همان پتانسیل آرامش است)

38.   چون پتانسیل عمل پس از تولید دریك نقطه از سلول عصبی ، در نقاط مجاور هم ایجاد می شود و نقطه به نقطه در طول رشته ی عصبی سیر می كند ، به آن پیام عصبی گفته می شود.

39.   در منحنی تغییر پتانسیل غشا ، در ابتدا پتانسیل داخل غشا مثبت شده (بخش بالا رو منحنی ) و سپس منفی می شود (بخش پائین رو منحنی ) و سرانجام به حالت پتانسیل آرامش می رسد.

40.   علت مثبت تر شدن پتانسیل درون سلول (بالا رفتن منحنی ) باز شدن كانال های دریچه دار سدیمی و ورود ناگهانی یون های سدیم به درون سلول است.

41.    علت منفی شدن درون سلول (پائین رفتن منحنی ) باز شدن كانال های درچه دار پتاسیمی و خروج ناگهانی یون های پتاسیم از سلول است.

42.   در پتانسیل عمل در ابتدا كانال های دریچه دار سدیمی باز می شوند و بعد از بسته شدن آنها نوبت به باز شدن كانال های دریچه دار پتاسیمی می رسد.

43.   بعد از پایان پتانسیل عمل ، فعالیت بیشتر  پمپ سدیم – پتاسیم سبب می شود كه غلظت یون های سدیم و پتاسیم در دو سمت غشا به حالت پتانسیل آرامش برگردد.

ارتباط نورون ها با یكدیگر و با سلول های غیر عصبی

44.    وقتی پیام عصبی به پایانه‌ی آكسون می رسد ، می تواند به سلول های دیگر منتقل شود.

45.    محلی را كه در آن یك نورون با یك سلول دیگر ارتباط برقرار می كند ، سیناپس می نامند.

46.    در محل سیناپس ، نورون انتقال دهنده را نورون پیش سیناپسی و سلول دریافت كننده ، سلول پس سیناپسی خوانده می شود.

47.   وقتی جریان عصبی به پایانه‌ی آكسون نورون پیش سیناپسی می رسد، باید فضای سیناپسی را طی كند و به سلول پس سیناپسی منتقل شود. این كار با آزاد شدن ماده ای كه انتقال دهنده‌ی عصبی نام دارد انجام می شود.

48.    نتقال دهنده های عصبی انواع گوناگونی دارند . مثلا انتقال دهنده ی عصبی در ماهیچه های آدمی استیل كولین است.

49.   وقتی پیام عصبی به پایانه ی آكسون نورن پیش سیناپسی می رسد ، وزیكول های محتوی انتقال دهنده ها با غشای سلول آمیخته می شود و مولكول های انتقال دهنده به درون فضای سیناپسی آزاد می شوند و به سلول پس سیناپسی می رسند.

50.    انتقال دهنده‌های عصبی پس از رسیدن به نورون پس سیناپسی ، سبب تغییر پتانسی الكتریكی آن می شوند.

51.    تغییر در نورون پس سیناپسی می تواند در جهت فعال كردن یا مهار كردن نورون پس سیناپسی باشد.
آخرین ویرایش: چهارشنبه 29 آذر 1391 07:32 ب.ظ

پنجشنبه 16 شهریور 1396 03:22 ق.ظ
each time i used to read smaller articles or reviews that as
well clear their motive, and that is also happening with this piece of writing which I am reading here.
شنبه 14 مرداد 1396 07:08 ق.ظ
Greetings! Very helpful advice within this post!
It is the little changes that will make the greatest changes.
Thanks a lot for sharing!
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 02:29 ق.ظ
That is very fascinating, You're an overly professional blogger.
I have joined your feed and stay up for seeking extra of your
fantastic post. Also, I have shared your web site in my social networks
چهارشنبه 23 فروردین 1396 03:53 ق.ظ
Every weekend i used to pay a quick visit this website, for the reason that i
want enjoyment, as this this website conations really nice funny information too.
سه شنبه 5 دی 1391 07:31 ب.ظ
مرسی
سه شنبه 5 دی 1391 07:29 ب.ظ
مرسی
پنجشنبه 30 آذر 1391 05:27 ب.ظ
in k in karo mikoniiiin baess mish man sar kelas gush nadamm be omid sayte U .
vali bazam khube.
mifahmim baray emtahan ch bekhuniiim .
oon mataleb ezafi k sare kelas migin v too ina nist ro nabayad bekhunim???
سیده نرجس قوام
اگه سر کلاس گوش ندی از این مطالب سر در نمیاری
سه شنبه 28 آذر 1391 10:25 ب.ظ
هنوز درسمون کامل نشده
سه شنبه 28 آذر 1391 08:19 ب.ظ
خیلی عالیه ولی جالبه که خیلی از نکات دفتر من ایجا نیست !!!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر