تبلیغات
تحقیقات علوم - سوالات فصل 6 زمین27

سوالات فصل 6 زمین27

نویسنده : سیده نرجس قوام دوشنبه 2 بهمن 1391 05:38 ب.ظ  •   

حتما تا شنبه جواب داده بیارید
1- حسن می‌گوید :« قدیمی ترین و جدیدترین سنگ‌های زمین، سنگ‌های آذرین اند.»
نظر شما درباره‌ی گفته‌ی حسن چیست؟ گفته او را تأیید می‌کنید یا رد می‌کنید؟ دلیل خود را بنویسید.
۳- مقایسه شکر و نبات مثال مناسبی برای مقایسه‌ی …………… و ………………. است.
الف) سنگ‌های رسوبی- آذرین
ب) سنگ‌های دگرگونی – آذرین
ج) سنگ‌های آذرین بیرونی- درونی
د) سنگ‌های دگرگونی – رسوبی
۴- تشکیل کدام سنگ روی زمین احتمالا” زودتر از بقیه صورت گرفته است؟
الف ) گرانیت ب) مرمر
ج) گنیس د) کنگلومرا
۵- با مناسب شدن شرایط ذوب در منطقه A مقداری از سنگ‌های این منطقه ذوب می‌شوند و به سمت بالا صعود می‌کنند، مقداری از ماده ذوب شده در منطقه B و بقیه در منطقه C منجمد می‌شوند و سنگ‌های تشکیل شده در منطقه B وC از چه نظر با یکدیگر متفاوت اند؟
الف) تفاوتی ندارند ب) اندازه بلور
ج) رنگ د) ترکیب شیمیایی
۶- برای این که سنگ‌ها در اعماق زمین ذوب شوند:
الف) باید گرما در این منطقه زیاد و فشار کم شود
ب) باید گرما و فشار در این منطقه زیاد شود
ج) باید گرما کم ولی فشار زیاد شود
د) باید گرما و فشار در این منطقه کم شود
۷- زمین شناسان منبع اصلی گرمای داخل زمین را از چه می‌دانند؟
الف) گرمای اولیه زمین
ب) گرمای خورشید
ج) فعالیت برخی عناصر سنگین
د) فشار لایه‌های بالایی
۸- منشاء ماده مذاب اولیه تشکیل دهنده سنگ‌های آذرین، سنگ‌های کدام منطقه اند؟
الف) هسته خارجی زمین
ب) قسمت‌های زیرین جبه و هسته
ج) پوسته قاره ای و پوسته اقیانوسی
د) پوسته و گوشته
۹- علت صعود ماده مذاب به سمت بالا کدام است؟
الف) کمی چگالی
ب) فشار لایه‌های بالایی
ج) همراه داشتن مقدار زیادی آب
د) نیروی کشش سطحی
۱۰- وجود کدام عنصر سبب رنگ تیره در یک سنگ آذرین می‌شود؟
الف) منیزیم ب) سدیم
ج) پتاسیم د) آلومینیم

۱۲- شما با دیدن هر یک از موارد زیر :
الف) شکر روی مربا
ب) آسفالت خیابان
پ) خشک شدن خاک باغچه براثر بی آبی
ت) موزاییک
ث) تیر آهن

 طرز تشکیل هر کدام از سنگ‌های زیر را بنویسید

«کنگلومرا- ماسه سنگ – سنگ نمک – بازالت – سنگ رسی»

۱۳- سعید از کنار رودخانه قلوه سنگی پیدا کرد. او نام سنگ را نمی دانست ولی مطمئن بود که قلوه سنگ یک سنگ رسوبی است.
چه نکته‌ی او را راهنمایی کرد تا به این نتیجه برسد؟
الف) سنگ نسبتا سخت و محکم بود.
ب) از ذرات ریزی تشکیل شده بود.
ج) آثاری از یک گیاه داخل آن دیده می‌شد.
د) رنگ آن تیره بود.
۱۴- کدام تعریف بهترین توصیف برای فسیل است؟
الف: قسمتی از بدن حیوانات یا اندام‌های گیاهی که در بین سنگ‌های رسوبی پیدا می‌شوند.
ب: آثار و بقایای جانداران گذشته که بیش تر در سنگ‌های رسوبی پیدا می‌شوند.
پ: آثار و بقایای جانداران که در میان سنگ‌های رسوبی پیدا می‌شوند.
ت: استخوان و صدف حیوانات یا اثر آن‌ها که در بین سنگ‌های رسوبی پیدا می‌شوند.
۱۵- مادر زهرا معمولا هر هفته یک بار سماور و شیر آن را از رسوب‌های تشکیل شده پاک می‌کند. وقتی معلم علوم درس سنگ‌ها را می‌داد زهرا به یاد سماور افتاد و متوجه شد تشکیل رسوب در داخل سماور درست مانند تشکیل یک گروه از سنگ‌ها است. شما نام این گروه را نوشته و این روش تولید سنگ را توضیح دهید و نام یک سنگ که به این روش تولید می‌شود را بنویسید.
۱۶- راه‌های تشکیل سنگ‌های زیر را با اتصال یک خط مشخص کنید.
راه تشکیل                                                     نام سنگ
تبخیر زیاد آب یک دریاچه                                   سنگ آهک
قرار گرفتن سیمان در بین ذرات                         سنگ گچ
واکنش‌های شیمیایی                                    ماسه سنگ
فشار لایه‌های بالایی                                     سنگ رستی
                                                                     سنگ نمک                       
                                                                     کنگلومرا  
۱۷- در یک گردش علمی احمد و رضا سنگی را پیدا کردند که بر روی آن آثار وبقایای یک صدف دو کفه‌ی دیده می‌شد و از ذرات مختلفی تشکیل شده بود. احمد نوع سنگ را آذرین و رضا رسوبی تشخیص داد.شما با نظر کدام یک موافق هستید؟ پاسخ خود را توضیح دهید.
۱۸- احتمال وجود آثار و بقایای جانداران گذشته در میان کدام یک از سنگ‌های زیر بیش تر است؟
 الف) ماسه سنگ                                    ب) گرانیت
 ج)بازالت                                                          د) ریولیت
۱۹- امکان یافتن فسیل در کدام یک از محل‌های زیر بیشتر است؟
۱) جزیره‌ی آتش فشانی
۲) دریاچه خشک شده
۳) جنگل قدیمی
۴) بیابان
۲۰- هر یک از عبارت‌های زیر، مثالی برای تشکیل یک نوع سنگ می‌باشد. کدام عبارت، سنگی متفاوت از بقیه را معرفی می‌نماید؟
الف) شکرک زدن مربا ب) گرفته شدن شیر سماور
ج) پختن گل وتهیه آجر د) درست کردن بستنی

۲۱- برای این که چرخه‌ی سنگ مقابل کامل شود به ترتیب چه سنگ‌هایی را باید در محل‌های ۱و۲ بنویسیم؟
الف) ۱- آذرین ۲- دگرگون
ب) ۱- دگرگون ۲- رسوبی
ج) ۱- رسوبی ۲- آذرین
د) ۱- آذرین ۲- رسوبی
۲۲- برای این که چرخه‌ی سنگ در نمودار مقابل کامل شود، درجای خالی کدام کلمه باید بیاید؟
الف) آذرین
ب) رسوبی
پ) دگرگونی
ت) رسوب
۲۳- در جدول زیر طرز تشکیل سه گروه سنگ‌ها آمده است. نام هر گروه به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟
گروه                                                طرز تشکیل
۱                      سنگ بر اثر انجماد مواد مذاب داخل زمین به وجود می‌آیند.
۲                     بر اثر سخت شدن ذرات سست و ناپیوسته به وجود می‌آیند.
                       ۳ بر اثر فشار و گرمای زیاد بر روی سنگ‌های دیگر به وجود می‌آیند.

الف ۱- آذرین بیرونی ۲- رسوبی ۳- دگرگونی
ب ۱- آذرین درونی ۲- رسوبی ۳- آذرین بیرونی
پ ۱- آذرین بیرونی ۲- دگرگونی ۳- رسوبی
ت ۱- آذرین درونی ۲- دگرگونی ۳- رسوبی
ث ۱- آذرین درونی ۲- دگرگونی ۳- آذرین بیرونی
ج ۱- آذرین درونی ۲- رسوبی ۳- دگرگونی


۲۶- نسبت آجر به خشت مانند …………….. است.
 الف) بازالت به گرانیت                           ب) گرانیت به گنیس
 ج) سنگ آهک به مرمر                         د) کوارتزیت به ماسه سنگ
۲۷- برای اینکه سنگی دگرگون شود کدام یک لازم نیست؟
 الف) گرما                                        ب) فشار
 ج) ذوب                                                 د) آب
۲۸- برای این که سنگ‌های مرمر، کوارتزیت، گنیس به وجود بیایند به ترتیب کدام سنگ‌ها باید دگرگون شوند؟
الف) سنگ گچ، ماسه سنگ، گرانیت
ب) سنگ آهک، ماسه سنگ، گرانیت
ج) سنگ آهک، گرانیت، ماسه سنگ
د) سنگ آهک، گرانیت، سنگ گچ
۲۹- وقتی سنگی دگرگون می‌شود کدام یک به وجود نمی آید؟
 الف) استحکام                                       ب) زیبایی  
 ج) کانی جدید                                 د) حفره‌های خالی
۳۰- احتمال پیدا کردن فسیل در کدام سنگ بیشتر است؟
 مرمر                        کوارتزیت                           گرانیت                         ماسه سنگ


                                               

آخرین ویرایش: دوشنبه 2 بهمن 1391 08:49 ب.ظ

جمعه 4 اسفند 1396 06:19 ق.ظ
وبلاگ خیلی خوشگلی!! مرد.. عالی.. شگفت انگیز
.. من وبسایت خود را نشانه گذاری میکنم و همچنین خوردها را میگیرم؟
من راضی هستم که اطلاعات بسیار مفیدی را در اینجا قرار دهیم، ما نیاز به استراتژی های بیشتری در این زمینه داریم
با تشکر از شما برای به اشتراک گذاری......
دوشنبه 13 آذر 1396 05:47 ب.ظ
من می خواهم اطلاعات بیشتری کسب کنم؟ من می خواهم برخی از موارد اضافی را پیدا کنم
اطلاعات
سه شنبه 7 آذر 1396 07:21 ب.ظ
از شما متشکریم برای ثبت یک وبسایت مفید دیگر. از کجای دیگر من فقط می توانم اطلاعاتی را که در چنین شیوه ای کامل نوشته شده است، دریافت کنم؟
من یک سرمایه گذاری دارم که در حال حاضر فقط در حال اجرا است، و من در نگاه از آن است
برای چنین اطلاعاتی
شنبه 13 آبان 1396 04:53 ب.ظ
هی این پست نمیتوانست بهتر از این نوشته شود!
خواندن از طریق این پست به یاد من از همسر قدیمی من است!
او همیشه در مورد این چت صحبت کرد. من این مقاله را می فرستم
به او. مطمئنا او خواندن خوب خواهد داشت. تشکر فراوان برای به اشتراک گذاری!
دوشنبه 5 تیر 1396 04:24 ق.ظ
This is the perfect web site for anybody who wants to find out about this topic.

You understand a whole lot its almost hard to argue with you
(not that I really will need to?HaHa). You definitely put a fresh spin on a subject that has been discussed for
a long time. Excellent stuff, just great!
سه شنبه 2 خرداد 1396 01:16 ب.ظ
My spouse and I absolutely love your blog and find many of
your post's to be just what I'm looking for.

Do you offer guest writers to write content for you?

I wouldn't mind creating a post or elaborating on many of the subjects
you write in relation to here. Again, awesome web log!
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 07:25 ق.ظ
Do you mind if I quote a few of your posts as long as I provide
credit and sources back to your site? My blog site is in the exact
same area of interest as yours and my visitors would genuinely benefit
from some of the information you provide here. Please let me know if this alright with you.
Cheers!
سه شنبه 22 فروردین 1396 03:26 ب.ظ
My partner and I absolutely love your blog and find many of your post's to be just what I'm looking for.
Would you offer guest writers to write content for you personally?
I wouldn't mind publishing a post or elaborating on some of the subjects you write
regarding here. Again, awesome weblog!
جمعه 6 بهمن 1391 12:10 ب.ظ
خوب بود ولی فکر کنم سوال 11 نیاز به شکل داشت.
سیده نرجس قوام
سوال 11 نداریم؟؟؟؟؟؟؟
سه شنبه 3 بهمن 1391 09:18 ب.ظ
خیلی خوب بود ممنون.
سه شنبه 3 بهمن 1391 01:55 ب.ظ
ممنون خانم قوام
دوشنبه 2 بهمن 1391 08:52 ب.ظ
ممنون که گفتید باید شنبه بیاوریم.
دوشنبه 2 بهمن 1391 08:14 ب.ظ
ممنون
دوشنبه 2 بهمن 1391 07:31 ب.ظ
خانم سوال11 شکل نداره؟
سیده نرجس قوام
حذف شد
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر